• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 530/QĐ-TTg năm 2021 công nhận xã đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 530/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ ĐẢO THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1340/TTr-BNV ngày 01 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là xã đảo.

Điều 2. Xã Thạnh An nêu tại Điều 1 được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 530/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2021   Số công báo: Từ số 543 đến số 544
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 530/QĐ-TTg

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472051