• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2014 quy định phụ cấp đặc thù hàng tháng đối với cán bộ tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Quyết định 532/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 532/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHỤ CẤP ĐẶC THÙ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2010-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 919/STC-HCSN ngày 10/6/2014 và đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 35/TTr-VPĐP ngày 20/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phụ cấp đặc thù hàng tháng (tính theo mức lương cơ sở của cán bộ, công chức) đối với cán bộ tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, như sau:

1. Mức phụ cấp đặc thù và thời gian thực hiện

a. Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo: 0,5;

b. Văn phòng Điều phối:

- Chánh Văn phòng: 0,5

- Các Phó Chánh Văn phòng: 0,5

- Các thành viên: 0,3

c. Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ giúp việc Văn phòng Điều phối (nhân sự do Chánh Văn phòng Điều phối quyết định sau khi báo cáo, xin ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo): 0,3

d. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2014.

2. Trường hợp cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp đặc thù cao nhất quy định Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP5, VP3;
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 532/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành: 09/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 532/QĐ-UBND

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249764