• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2016-2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Quyết định 533/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 – 2017

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT , ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Xét Tờ trình số 280/TTr-SGDĐT, ngày 03/3/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2016 - 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Kèm theo Kế hoạch tuyển sinh số 279/KH-SGDĐT, ngày 03/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện đúng theo Kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/KH-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 10 PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND, ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2016-2017 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH:

Thực hiện phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 giống như phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015-2016:

- Thực hiện thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông cho tất cả các trường THPT theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường PT Dân tộc nội trú, trường Năng khiếu thể dục, thể thao sẽ có công văn hướng dẫn tuyển sinh riêng.

II. TỔ CHỨC THI TUYỂN:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi chung cho tất cả các trường THPT.

- Căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển lớp 10 tổ chức vào tháng 6, hội đồng chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định điểm tuyển sinh của từng học sinh và chuyển về các trường THPT để Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện tuyển sinh.

- Điểm tuyển sinh được tính trên cơ sở điểm thi 3 môn của học sinh trong kỳ thi tuyển và các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Tuyển sinh sẽ căn cứ điểm tuyển sinh của học sinh và địa bàn nơi học sinh học lớp 9. Căn cứ vào kết quả chấm thi, hội đồng tuyển sinh của trường sẽ xác định điểm chuẩn trúng tuyển cho đối tượng học sinh trong địa bàn, đối tượng học sinh ngoài địa bàn và chọn học sinh có điểm tuyển sinh cao nhất đến thấp dần xuống cho đủ chỉ tiêu đã công bố của từng trường.

Điểm chuẩn tuyển sinh cho học sinh ngoài địa bàn phải cao hơn điểm chuẩn tuyển sinh trong địa bàn ít nhất 20% điểm số.

- Hiệu trưởng các trường THCS, THPT có học sinh lớp 9 chịu trách nhiệm phổ biến chủ trương thi tuyển lớp 10 đến toàn thể giáo viên, học sinh và gia đình học sinh của trường và tư vấn cho việc chọn trường của học sinh.

- Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo các điều khoản thi tuyển trong Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Diện ưu tiên, diện cộng điểm ưu đãi được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học sinh sẽ thi bắt buộc 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

- Học sinh được chọn 1 trường THPT nguyện vọng 1 và 1 trường THPT nguyện vọng 2 để đăng ký. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, danh sách học sinh không trúng tuyển sẽ được chuyển sang xét tuyển vào trường nguyện vọng 2 nếu trường nguyện vọng 2 đó tuyển chưa đủ chỉ tiêu.

Học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 trong địa bàn phải có điểm tuyển sinh lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của học sinh trong địa bàn ít nhất 10%, học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 ngoài địa bàn phải có điểm tuyển sinh lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của học sinh ngoài địa bàn ít nhất 10% mới được đưa vào danh sách xét tuyển. Tuỳ tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh của trường đề nghị tỉ lệ % điểm chênh lệch giữa nguyện vọng 2 và nguyện vọng 1 để trình Sở duyệt.

- Năm học 2016-2017 tuyển 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào học hệ giáo dục phổ thông, số còn lại sẽ học hệ giáo dục thường xuyên, học nghề hoặc tham gia lao động. Chỉ tiêu tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh của các trường THPT sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2016.

- Những học sinh không trúng tuyển cả 2 nguyện vọng được chọn trung tâm giáo dục thường xuyên thuận tiện nhất hoặc trường THPT có hệ giáo dục thường xuyên để đăng ký học không phải xét tuyển.

III. NGÀY THI, LỊCH THI, CHƯƠNG TRÌNH THI:

1. Ngày thi, lịch thi và thời gian làm bài:

a) Ngày thi: Dự kiến 2 ngày. Từ ngày 09 đến 10 tháng 6 năm 2016.

b) Lịch thi:

- Ngày 09/6/2016:

+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút phát đề thi môn Ngữ văn

(thời gian làm bài 120 phút)

+ Buổi chiều: 14 giờ 00 phút phát đề thi môn Ngoại ngữ

(thời gian làm bài 60 phút)

- Ngày 10/6/2016:

+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút phát đề thi môn Toán

(thời gian làm bài 120 phút)

2. Chương trình thi: Là chương trình THCS hiện hành và chủ yếu là chương trình lớp 9. Các môn Ngữ văn, Toán thi bằng hình thức tự luận. Môn Ngoại ngữ thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.

IV. TUYỂN SINH:

1. Điều kiện dự tuyển:

Học sinh có đủ các điều kiện sau đây sẽ được đưa vào danh sách xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp hoặc được công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tuổi tính đến năm xét tuyển 15 đến 17 (năm sinh 1999 đến 2001).

- Có đủ hồ sơ dự tuyển theo qui định.

- Phải dự thi đủ 3 môn thi qui định trong năm dự tuyển và không có bài thi nào 0 điểm.

2. Điểm tuyển sinh:

Điểm tuyển sinh của học sinh: Là tổng của điểm thi 3 môn có tính hệ số (môn Ngữ văn và môn Toán hệ số 2, môn Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm ưu tiên, khuyến khích cộng thêm tối đa không quá 4 điểm.

3. Điểm ưu tiên:

a) Cộng 2 điểm: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Cộng 1,5 điểm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 1 điểm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

d) Học sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ hưởng điểm cộng thêm của mức ưu tiên cao nhất.

4. Điểm khuyến khích:

a) Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học:

- Giải nhất cấp tỉnh: Cộng 2,0 điểm;

- Giải nhì cấp tỉnh: Cộng 1,5 điểm;

- Giải ba cấp tỉnh: Cộng 1,0 điểm;

b) Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn:

- Giải cá nhân:

+ Đạt giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: Cộng 1,5 điểm;

+ Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: Cộng 1,0 điểm;

+ Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: Cộng 0,5 điểm;

- Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...) chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia và số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải. Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như sau:

+ Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: Cộng 1,5 điểm;

+ Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: Cộng 1,0 điểm;

+ Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: Cộng 0,5 điểm;

c) Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do SGiáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở hoặc có chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B do các trung tâm dạy Tin học thuộc Sở GD và ĐT quản lý cấp.

+ Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm;

+ Loại khá: Cộng 1,0 điểm;

+ Loại trung bình: Cộng 0,5 điểm.

d) Những học sinh đoạt nhiều giải trong nhiều kỳ thi khác nhau thì chỉ được hưởng điểm cộng thêm của loại giải cao nhất.

5. Qui trình tuyển sinh:

- Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 phổ thông đến các cơ sở giáo dục có liên quan và các cơ quan thông tin, báo, đài (tháng 4).

- Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn, xác định các trường có mở hệ giáo dục thường xuyên của các trường THPT trong tỉnh và thông báo cho các trường trong tỉnh.

- Các trường trung học có học sinh lớp 9 triển khai công tác tuyển sinh cho giáo viên, học sinh và gia đình học sinh. Hướng dẫn và nhận đơn đăng ký dự tuyển của học sinh. Nộp danh sách đăng ký kèm theo hồ sơ thi tuyển cho các trường THPT có học sinh đăng ký tuyển sinh.

- Các trường trung học phổ thông triển khai công tác tuyển sinh cho toàn thể giáo viên của trường. Tổng hợp danh sách đăng ký của các trường THCS, lập danh sách học sinh đăng ký dự thi tại trường và gởi về Sở để đăng ký (phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

- Mỗi trường THPT sẽ tổ chức thành một hội đồng thi, nếu số lượng đăng ký nhiều, thì tổ chức thành 2 hoặc 3 hội đồng thi.

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập một hội đồng chấm thi chung cho cả tỉnh. Kết quả chấm thi được bàn giao cho các trường THPT. Căn cứ kết quả chấm thi và hồ sơ dự thi của học sinh, Hội đồng tuyển sinh của trường xác định điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 cho từng đối tượng học sinh trong địa bàn, ngoài địa bàn. Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu thì Hội đồng tuyển sinh sẽ xác định tiếp điểm chuẩn cho đối tượng nguyện vọng 2.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm phúc khảo cho những học sinh có đơn yêu cầu gởi đến trường đăng ký hồ sơ trong thời gian qui định.

V. HỌC SINH THIẾU TUỔI:

Học sinh được Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học vượt lớp thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm được cho phép học vượt.

VI. HỌC SINH THỪA TUỔI:

1. Những học sinh thuộc một trong những diện sau được tăng thêm 1 tuổi so với tuổi qui định trong tuyển sinh lớp 10 công lập:

- Học sinh người Việt Nam ở nước ngoài về nước.

- Học sinh là nữ.

2. Những học sinh thuộc một trong những diện sau được tăng thêm 2 tuổi so với tuổi qui định trong tuyển sinh lớp 10 công lập:

- Học sinh người dân tộc thiểu số.

- Học sinh học tập ở vùng sâu, vùng xã hội - kinh tế khó khăn.

- Học sinh bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, mồ côi không nơi nương tựa hoặc thuộc diện đói nghèo theo qui định của Nhà nước.

Nếu học sinh thuộc cả 2 diện trên thì chỉ được áp dụng 1 diện duy nhất.

VII. TUYỂN THẲNG:

Tuyển thẳng vào lớp 10 phổ thông các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật có giấy chứng nhận và đủ hồ sơ học hnhập từ cấp Tiểu học đến cấp THCS;

- Học sinh đạt giải cá nhân cấp quốc gia trở lên về văn h; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

VIII. LỊCH LÀM VIỆC:

- Tháng 3/2016: Trình Kế hoạch tuyển sinh lên UBND tỉnh để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phát hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2016-2017 đến tất cả các cơ sở giáo dục trung học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các phòng giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, phối hợp với các phương tiện thông tin báo, đài đưa thông tin về tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017.

- Đầu tháng 4/2016: Sở GD và ĐT duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

- Từ ngày 09/5/2016 đến 10/5/2016: Các trường có học sinh lớp 9 đăng ký danh sách dự tuyển lớp 10 của học sinh cho các trường THPT. Hiệu trưởng trường THCS chịu trách nhiệm về nhng thông tin đã đăng ký trong danh sách dự tuyển.

- Từ ngày 11 đến 13/5/2016: Các trường THPT tổng hợp danh sách học sinh đăng ký dự tuyển tại đơn vị. Dự kiến tổ chức hội đồng coi thi, dự kiến nhân sự cho hội đồng coi thi.

- Cuối ngày 13/5/2016: Trường THPT gởi danh sách học sinh đăng ký thi tuyển, kế hoạch bố trí các hội đồng coi thi và danh sách đề cử nhân sự các hội đồng coi thi về Sở bằng email.

- Ngày 23/5/2016: Các trường THPT nhận danh sách học sinh có số báo danh của học sinh dự tuyển qua email và làm thẻ dự thi cho học sinh. Các trường THCS nhận danh sách học sinh lớp 9 có số báo danh dự thi qua email.

- Ngày 26/5/2016: Xét tốt nghiệp THCS. Các trường THCS cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh để bổ sung hồ sơ dthi của học sinh.

- Ngày 30/5/2016: Các trường THCS nộp hồ sơ dự thi của học sinh cho các trường THPT và nhận thẻ dự thi về phát cho học sinh.

- Ngày 02/6/2016: Trường đặt hội đồng thi nhận bảng ghi tên dự thi, danh sách phòng thi và văn phòng phẩm, giấy thi tại phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Ngày 07/6/2016: Buổi sáng, họp triển khai công tác coi thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 08/6/2016: Buổi sáng, khai mạc hội đồng coi thi và kiểm tra hồ sơ dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao đề thi cho các hội đồng coi thi tại hội đồng thi.

- Ngày 09 và 10/6/2016: Thi theo lịch thi. Sau khi thi xong môn Toán, Chủ tịch hội đồng coi thi bàn giao bài thi, toàn bộ hồ sơ, biên bản cho hội đồng chấm thi đặt tại Sở GD và ĐT.

- Từ ngày 11 đến 18/6/2016: Chấm thi. Kết quả chấm thi sẽ được đưa lên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và gởi về cho các Hội đồng thi, các trường có học sinh lớp 9 để thông báo cho học sinh.

- Ngày 21/6/2016: Mời Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh họp với Lãnh đạo Sở để duyệt điểm chuẩn trúng tuyển.

- Từ ngày 22/6/2016: Hội đồng tuyển sinh công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 phổ thông.

- Từ ngày 18 đến 22/6/2016: Trường THPT nhận đơn đăng ký phúc khảo của học sinh đăng ký dự tuyển tại trường (kể cả ngày chủ nhật), tổng hợp và gởi danh sách đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo vào chiều ngày 22/6/2016.

- Ngày 24/6/2016: Chấm phúc khảo.

- Ngày 27/6/2016: Thông báo kết quả phúc khảo./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lý Đại Hồng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 533/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 11/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 533/QĐ-UBND

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329364