• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 535/QĐ-UBND về Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang năm 2018

Tải về Quyết định 535/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM TỈNH AN GIANG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 400/TTr-SLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang năm 2018 (Chương trình kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch; tham gia phối hợp triển khai Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhan dân huyện, thị, thành phố căn cứ nội dung Chương trình tăng cường chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, đảm bảo việc thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM TỈNH AN GIANG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số
535/QĐ-UBND ngày 15/3/2018)

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2020;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 559/ TB-VPCP ngày 22 tháng 12 năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Chương trình công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang năm 2018 như sau:

A. MỤC TIÊU:

I. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương cho trẻ em; xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ, trợ giúp kịp thời, giảm tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phát triển, tái hòa nhập cộng đồng.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật thuộc diện bảo trợ xã hội được hỗ trợ, chăm sóc tại cộng đồng.

2. 100 % trẻ em bị xâm hại tình dục phát hiện được hỗ trợ, quản lý, can thiệp trợ giúp kịp thời.

3. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí theo quy định.

4. 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

5. 100% xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm mô hình Ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Trong đó, mỗi huyện có ít nhất 01 xã, phường, thị trấn đạt 100% hộ gia đình có trẻ em đạt các tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.

6. Duy trì 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM:

I. Các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định, Chương trình, kế hoạch giai đoạn 2016-2020

1. Thực hiện Quyết định số 1040/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. Trong năm 2018 cần tập trung tập thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018.

- Tổ chức triển khai các hoạt động Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 và năm 2018.

- Triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng11 năm 2012, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29 tháng 5 năm 2012 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Duy trì và kiện toàn Ban điều hành Hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và nhóm công tác bảo vệ trẻ em.

- Triển khai Hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Điều tra, rà soát, ghi chép số liệu thống kê trẻ em 16 tuổi theo Luật Trẻ em năm 2016 vào sổ quản lý trẻ em theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; cập nhập dữ liệu vào phần mền quản lý trẻ em và khai thác có hiệu quả thông tin trên phần mền để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong toàn tỉnh.

- Duy trì 08 điểm công tác xã hội trường học thuộc thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn. Nhân rộng 04 điểm công tác xã hội tại trường học và 01 mô hình công tác xã hội trong bệnh viện, 01 mô hình công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Duy trì 01 Câu lạc bộ (CLB) phóng viên nhỏ tại thành phố Long Xuyên và nhân rộng từ 01 CLB phóng viên nhỏ tại thành phố Châu Đốc, giao cho Trung tâm công tác xã hội bảo vệ trẻ em của tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả.

- Triển khai thí điểm công tác quản lý trường hợp cho 2 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ nhiễm HIV và trẻ bị bạo lực, xâm hại tình dục tại 156 xã, phường, thị trấn.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh, Văn phòng công tác xã hội 02 huyện Phú Tân và Tịnh Biên. Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất, duy trì hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trung tâm công tác xã hội trẻ em và 02 Văn phòng công tác xã hội trẻ em.

- Củng cố đội ngũ công chức, viên chức làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã. Duy trì đội ngũ cộng tác viên làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại khóm, ấp (tiếp tục duy trì bình quân 12 cộng tác viên/xã).

-Tổ chức cho các thành viên Ban điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và nhóm công tác xã hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm các tỉnh có mô hình hay, hoạt động về trẻ em có hiệu quả để áp dụng cho địa phương.

2. Thực hiện Kế hoạch Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 303/KH-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh An Giang; Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 6 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em đến 100% xã, phường, thị trấn. Trong năm 2018 cần tập trung tập thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng các điểm giữ trẻ trong mùa lũ tại các huyện có nhu cầu.

- Triển khai các hoạt động giảm tỷ lệ đuối nước trẻ em như dạy bơi, hội thi bơi lặn cứu đuối.

- Tập trung các hoạt động triển khai thực hiện Mô hình ngôi nhà an toàn cho trẻ em tại 156 xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn sử dụng lồng bơi có hiệu quả và hỗ trợ thêm 07 lồng bơi cho huyện Chợ Mới, Phú Tân, thị xã Tân Châu và Tịnh Biên (thêm 01 lồng bơi).

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dạy bơi cho trẻ em tại trường học và trong cộng đồng.

3. Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND , ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang, thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em:

Trong năm 2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần tập trung tập thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em tham gia vào các vấn đề của trẻ em, cụ thể sau:

- Tổ chức Diễn đàn trẻ em tại 11 huyện, thị, thành phố. Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn cấp huyện tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã, cấp huyện năm 2018.

- Tổ chức 01 Hội thi viết tìm hiểu Luật trẻ em năm 2016, trong đó tập trung phát động đến học sinh cấp II.

- Tổ chức Tọa đàm “ lắng nghe trẻ em nói” nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

- Các ngành liên quan phối hợp triển khai các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ em tham gia đóng góp vào các nội dung thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

- Các ngành liên quan phối hợp tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo địa phương với trẻ em tiêu biểu nhân dịp đầu năm mới.

4. Thực hiện Quyết định 1023/QĐ- TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoan 2016-2020 và Kế hoạch số 500/KH-UBND , ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh An Giang. Trong năm 2018 cần tập trung tập thực hiện các nội dung sau:

- Lồng ghép thực hiện “Kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam” do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ tại 9 xã của 4 huyện Châu Phú, Chợ Mới, An Phú và thành phố Châu Đốc. Trong năm 2018 dự án ENHANCE tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cán bộ thực hiện dự án; triển khai công tác quản lý trường hợp đối với trẻ em được dự án chọn lập hồ sơ hưởng lợi; tổ chức các hoạt động tham vấn về giáo dục, dạy nghề, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ sinh kế cũng như cải thiện điều kiện làm việc; triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp để trẻ hưởng lợi và gia đình trẻ được tiếp cận giáo dục, dạy nghề, học nghề và cơ hội sinh kế; tiếp tục xây dựng các bảng pano apphich tuyên truyền phòng ngừa lao động trẻ em tại các khu dân cư và trục lộ gia thông chính.

- Ngoài ra, đối với các địa bàn không thuộc các xã dự án Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp dạy nghề cho trẻ em bỏ học, trẻ em tham gia lao động , trẻ em có nguy cơ lao động và trẻ em lao động trái với quy định pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và chủ các doanh nghiệp, công ty.

5. Thực hiện Kế hoạch chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014 – 2020. Trong năm 2018 cần tập trung tập thực hiện các nội dung sau:

- Các ngành liên quan phối hợp triển khai tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân Tết Nguyên đán, ngày 1/6, Tết Trung thu.

- Tổ chức Trại hè và Đêm hội Trăng rằm cho trẻ em con của công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Các ngành liên quan phối hợp triển khai tổ chức khám sức khỏe về nha khoa cho 800 thiếu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng;

- Tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đi tham quan một số tỉnh giúp cho các em vui chơi giải trí với nội dung chương trình cảm xúc, trang bị kỹ năng sống phòng tránh xâm hại tình dục, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, dự kiến 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham dự;

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm các nghề nghiệp, thiên nhiên cho thiếu nhi; hoạt động rèn luyện thể chất, ứng xử, giao tiếp, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, dự kiến cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt về kiến thức thực tế.

- Tổ chức tạo sân chơi về thể dục thể thao cho trẻ em trong cộng đồng.

- Tiếp tục vận động nhà tài trợ, mạnh thường quân để thăm tặng quà, cặp phao, cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ...

6. Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, ngăn chặn tình trạng đuối nước; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục giai đoạn 2017 – 2020:

- Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Duy trì và củng cố nhóm công tác bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, kịp thời giải quyết các trường hợp mua bán, bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả đường dây nóng Phòng chống mua bán người” gọi đến miễn phí với đầu số ”18008077” đặt tại Trung tâm công tác xã hội bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang, nay đã chuyển sang Tổng đài quốc gia với đầu số ”111 ” ; tăng cường tuyên truyền số tổng đài quốc gia.

- Xây dựng lắp đặt các pano, apphich tuyên truyền đường dây nóng tại cộng đồng, giao cho Trung tâm công tác xã hội bảo vệ trẻ em xây dựng gắn 11 biển pano giới thiệu tổng đài ”111” tại 11 huyện, thị và một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Y Tế kịp thời can thiệp, xử lý và trợ giúp các trường hợp mua bán, bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tăng cường tuyên truyền tại cộng đồng về phòng chóng xâm hại, bạo lực, nhất là xâm hại tình dục trẻ em. Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế, Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai các hoạt động phòng tránh xâm hại, bạo lực trẻ em trong trường học và cộng đồng.

- Ban hành các chính sách cho trẻ em bị xâm hại tình dục theo quy định phù hợp vwois tình hình tại địa phương.

7. Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 55a/ 2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Trong năm 2018 cần tập trung tập thực hiện các nội dung sau:

- Kiện toàn và phát huy hiệu quả Qũy bảo trợ trẻ em của tỉnh thực hiện việc huy động kinh phí từ các cá nhân, tổ chức và cộng đồng cùng chăm lo cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong toàn tỉnh. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức nhằm đảm bảo nguồn thu 5 tỷ đồng trở lên; tăng cường vận động các tổ chức Phi Chính phủ thông qua các dự án, đề án hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em. Ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu của các Chương trình, Kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện tốt Quyết định số 1430/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

- Xây dựng Chương trình khám sàng lọc tim, mắt và chi cho trẻ em tại cộng đồng. Trong đó, phấn đấu hỗ trợ khám sàng lọc tim và phẫu thẫu tim cho 100 ca trở lên.

8. Triển khai Quyết định số 1676/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 – 2020.

- Rà soát, hướng dẫn, bổ sung hồ sơ đúng quy định để tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ em theo Đề án trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 – 2020. Tiếp tục tham mưu chính sách cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

- Các địa phương, đơn vị phối hợp kịp thời phát hiện những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng để các em được nhận hỗ trợ và kết nối dịch vụ.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người yếu thế tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

9. Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg , ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 25/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội về quy định tiêu chuẩn đạt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Năm 2018, tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo quy định.

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về công tác bảo vệ trẻ em để duy trì 15 tiêu chí đã đạt trong năm 2017 theo quy định.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có hướng dẫn phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp các ngành liên quan thực hiện duy trì các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em theo chức năng được giao. Tổ chức kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em tại 11 huyện, thị trong toàn tỉnh .

10. Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH , ngày 19 tháng 6 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

- Triển khai kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tham mưu, chỉ đạo hàng năm. Tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và trẻ em về thực hiện các quyền của trẻ em, quan tâm đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt trong việc bảo đảm môi trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Tập trung tổ chức các hoạt động Lễ phát động, Trại hè, Ngày hội, Diễn đàn, giải bóng đá, giải bơi lặn cứu đuối, du khảo về nguồn, văn nghệ, trưng bài tranh ảnh thiếu nhi, hội thi cháu ngoan Bác Hồ, Hội thi nghi thức đội; sinh hoạt CLB trẻ em…các huyện, thị, thành phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địa phương tổ chức và hướng dẫn cấp xã tổ chức các hoạt động thiết thực cho trẻ em, thúc đẩy các hoạt động quyền tham gia của trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tai nạn thương tích, trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; trẻ em vùng sâu, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn, ...

III. Các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

- Các sở, ban, ngành liên quan; Báo, Đài… tập trung tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng nhiều hình thức như: phóng sự, thông điệp, tin, bài, tờ rơi, sách mỏng, áp phích, pano, sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền nhóm, cộng tác viên vãng gia thăm hộ gia đình, sinh hoạt CLB trẻ em…

- Quan tâm tuyên truyền Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trẻ em năm 2016; tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và trẻ em trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; phòng tránh lao động trẻ em; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước; chăm sóc trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trên môi trường mạng,…

- Tổ chức tuyên truyền nhóm cho đoàn viên, thanh niên tại cộng đồng về các kiến thức kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Dự kiến 20 cuộc, cho 1000 người tham dự. Tổ chức tập huấn kiến thức về Luật Trẻ em cho lực lượng cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trường học cấp I, cấp II trong tỉnh.

- Tổ chức tuyền truyền pháp luật, kỹ năng liên quan đến phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em tại cộng đồng. Dự kiến 20 cuộc, cho 1000 người tham dự.

- Tuyền truyền kỹ năng xâm hại tình dục trẻ em, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho sinh tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự kiến 30 cuộc, cho 30 điểm trường học.

- Quan tâm, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em, người chăm sóc trẻ tại cộng đồng, đặc biệt là trẻ em bị bạo lực, xâm hại được bảo vệ miễn phí khi tham gia tố tụng hành chính, hình sự từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

- Nội dung tuyên truyền cần đa dạng và phòng phú như: xây dựng các nội dung phóng sự, câu chuyện truyền thanh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trên đài phát thanh truyền hình; xây dựng các tiểu phẩm để tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa tại cộng đồng. Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên hệ thống cổng thông tin điện tử và Đài phát thanh cấp huyện, xã.

IV. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ trẻ em cấp huyện, xã về nội dung: hướng dẫn thực hiện Ngôi nhà an toàn cho trẻ em; thu thập thông tin số liệu liên quan đến trẻ em; quản lý trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức về Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/NĐ-Cp ngày 09 tháng 5 năm 2017, cho Ban điều hành Hệ thống bảo vệ trẻ em và nhóm công tác bảo vệ trẻ em cấp huyện và xã; cộng tác viên làm nhiệm vụ bảo vệ trẻ em.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ, tình nguyên viên thực hiện ”địa chỉ tin cậy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp phụ nữ thành lập tại 156 xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tập huấn cán bộ trẻ em cấp huyện, xã rà soát, thu thập, cập nhật các số liệu thống kê trẻ em vào sổ quản lý trẻ em theo Luật Trẻ em 2016.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về kỹ năng chăm sóc, bảo vệ đối với trẻ tự kỹ, thiểu năng trí tuệ, tăng động, giảm chú ý hoặc trẻ em bị bệnh tật khác,...tại thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc.

- Tổ chức tập huấn các kiến thức, kỹ năng tổ chức thực hiện dự án ENHANCE cho cán bộ làm dự án cấp xã, huyện thuộc các huyện Châu Phú, Chợ Mới, An Phú và thành phố Châu Đốc.

V. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Thường xuyên quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tình hình chăm sóc trẻ ở các nhà trẻ, mẫu giáo; giám sát việc khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập,

- Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang tại các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Tịnh Biên, An Phú, thị xã Tân Châu. Kết hợp kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của Ban điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em cấp huyện, cấp xã; chất lượng xét duyệt xã, phường phù hợp trẻ em tại 11 huyện, thị trong tỉnh.

- Có kế hoạch hướng dẫn thi đua, khen thưởng cho cấp huyện thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả thi đua của cấp huyện.

- Phân công cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn, chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương. Qua đó, kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và báo cáo cho lãnh đạo sở xử lý.

VI. Khen thưởng

Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các đơn vị, địa phương. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh xét khen thưởng cho các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 và những năm tiếp theo.

VII. Kinh phí thực hiện:

1. Cấp tỉnh:

- Kinh phí hoạt động cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các ban, ngành, đoàn thể liên quan được lồng ghép vào kinh phí được cấp năm 2018 của từng cơ quan, đơn vị.

- Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao dự toán kinh phí năm 2018 tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh.

2. Cấp huyện, cấp xã:

Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong dự toán ngân sách của địa phương năm 2018.

- Cấp huyện thấp nhất 150 triệu/huyện/năm.

- Cấp xã thấp nhất 20 triệu/xã/năm.

Ngoài ra, các huyện, thị, thành phố chủ động tạo điều kiện nhằm huy động xã hội hóa nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả hơn.

VIII. Tổ chức thực hiện:

1. Nhiệm vụ chung:

- Triển khai các hoạt động phối hợp thực hiện, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Định kỳ quí, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội. Thời gian gửi báo cáo quí vào ngày 20 tháng 3, 6 tháng vào ngày 20 tháng 5, năm vào ngày 15 tháng 11. Đồng thời, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương để phối hợp giải quyết kịp thời.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Trách nhiệm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể và phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 tại các đơn vị, địa phương.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch.

- Vận động nguồn lực kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trong việc thực hiện kế hoạch.

- Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động cho UBND tỉnh và Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong toàn tỉnh.

2.2. Sở Tài Chính: Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cấp tỉnh và huyện.

2.3. Sở Tư pháp: Phối hợp hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về công tác đăng ký khai sinh, nuôi con nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2.4. Công an tỉnh: Tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục, tội phạm trong lứa tuổi trẻ em; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật ở các nhà tạm giữ, trại tạm giam; triển khai nhân rộng mô hình điều tra thân thiện với trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bị xâm hại tình dục; tổ chức nâng cao năng lực, hoàn thiện thể chế về bảo vệ trẻ em trong quá trình điều tra các vụ án liên quan trẻ em.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tăng cường triển khai xây dựng môi trường lành mạnh, không có bạo lực trong nhà trường và các cơ sở giáo dục; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội.

- Xây dựng Chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy cơ bị xâm hại tình dục, lao động sớm và các vấn đề bảo vệ trẻ em trong các chương trình ngoại khoá trong trường học. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nhân rộng điểm mô hình công tác xã hội trong trường học trong năm 2018.

2.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất chính sách bảo vệ trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc xuất bản các sản phẩm văn hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang, kế hoạch, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Định kỳ, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền cho Báo An Giang, Đài phát thanh truyền An Giang, Cổng thông tin điện tử An Giang, Website các sở, ngành, huyện, thị thành; Đài truyền thanh cấp huyện về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2.8. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất các quy định về việc kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở.

2.9. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phối hợp xây dựng mô hình công tác xã hội trong bệnh viện.

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động năm 2018; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

2.11. UBND cấp huyện:

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018, tập trung thực hiện tốt các nội dung:

+ Lựa chọn những mục tiêu cụ thể về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần đạt được tại địa phương trong năm 2018, xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí trình UBND cấp huyện phê duyệt tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở.

+ Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp huyện triển khai thực hiện kế hoạch.

+ Vận động nguồn lực kinh phí từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trong việc thực hiện kế hoạch.

+ Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã.

- Chỉ đạo Phòng Tài Chính bố trí kinh phí cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và UBND cấp xã để thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 ở địa phương.

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị tổng hợp phản ánh về cơ quan thương trực Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 535/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 15/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 535/QĐ-UBND

438

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377497