• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 5357/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 điều chỉnh Danh mục tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Quyết định 5357/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5357/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh Danh mục hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh Danh mục tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gồm các tài liệu có tên trong danh mục kèm theo).

Điều 2. Trong quá trình duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 , các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật, cải tiến các quy trình, hệ thống tài liệu đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2789/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị khối Cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH MỤC

BỘ TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG TẠI KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ban hành kèm theo quyết định số 5357/QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Đơn vị/Tên loại/Quy trình

Tên viết tắt quy trình

Đơn vị soạn thảo

Quy trình số

Ghi chú

I

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (18)

 

 

 

 

1.1

Quy trình chung, bắt buộc (7)

 

 

 

 

1.

Sổ tay chất lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STCL

ĐDLĐB

01

 

2.

Chính sách chất lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CSCL

ĐDLĐB

02

 

3.

Mục tiêu chất lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

MTCL

ĐDLĐB

03

 

4.

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-KSTL

BNN-TCCB

04

 

5.

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT-ĐGNB

BNN-TCCB

05

 

6.

Quy trình Kiểm soát hồ sơ

QT-KSHS

BNN-TCCB

06

 

7.

Qui trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

QT-PNCT

BNN-TCCB

07

 

1.2

Quy trình thủ tục hành chính (9)

 

 

 

 

8.

Xét tặng Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

QT-KT01

BNN-TCCB

01

 

9.

Xét khen thưởng huân chương lao động; Cờ thi đua của chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ; Bằng khen của Bộ trưởng theo đợt, theo chuyên đề, đột xuất.

QT-KT02

BNN-TCCB

02

 

10.

Xét tặng tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ; Tập thể lao động xuất sắc.

QT-KT03

BNN-TCCB

03

 

11.

Xét phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước

QT-KT04

BNN-TCCB

04

 

12.

Xét khen thưởng theo công trạng và thành tích

QT-KT05

BNN-TCCB

05

 

13.

Xét khen thưởng đối ngoại

QT-KT06

BNN-TCCB

06

 

14.

Xét tặng khen thưởng cống hiến lâu dài

QT-KT07

BNN-TCCB

07

 

15.

Xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

QT-KT08

BNN-TCCB

08

 

16.

Công nhận Ban vận động thành lập Hội, Hiệp Hội, Tổ chức phi Chính phủ

QT-CNBH

BNN-TCCB

09

 

1.3

Quy trình thủ tục nội bộ (2)

 

 

 

 

17.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về chế độ nâng ngạch

QT-CĐNG

BNN-TCCB

10

 

18.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về chế độ hưu trí

QT-CĐHT

BNN-TCCB

11

 

II

VĂN PHÒNG BỘ (13)

 

 

 

 

2.1

Quy trình thủ tục nội bộ (13)

 

 

 

 

19.

Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến của Bộ

QT-VBĐ

BNN-VP

01

 

20.

Quy trình trình ký, phát hành văn bản của Bộ

QT-VBPH

BNN-VP

02

 

21.

Quy trình lắp đặt, sửa chữa, dịch chuyển điện thoại, fax của Bộ

QT-LĐĐT

BNN-VP

03

 

22.

Quy trình xây dựng chương trình công tác năm, tháng của Bộ

QT-CTCT

BNN-VP

04

 

23.

Quy trình xây dựng báo cáo công tác tháng, năm của Bộ

QT-THBC

BNN-VP

05

 

24.

Quy trình tổ chức hội nghị

QT-TCHN

BNN-VP

06

 

25.

Quy trình tổ chức cuộc họp, làm việc của lãnh đạo Bộ

QT-TCLV

BNN-VP

07

 

26.

Quy trình Thanh toán tiền mặt, chuyển khoản

QT-TTT

BNN-VP

08

 

27.

Quy trình cung cấp và quản lý tài sản công

QT-QLTS

BNN-VP

09

 

28.

Quy trình khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Bộ

QT-TLLT

BNN-VP

10

 

29.

Quy trình sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin

QT-HTKT

BNN-VP

11

 

30.

Quy trình phục vụ xe đi công tác

QT-PVX

BNN-VP

12

 

31.

Quy trình tổ chức công tác bảo vệ

QT-TTBV

BNN-VP

13

 

III

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (16)

 

 

 

 

3.1

Quy trình thủ tục hành chính (14)

 

 

 

 

32.

Quy trình xác định tên đề tài/dự án khoa học công nghệ

QT-XĐĐT

BNN-KHCN

01

 

33.

Quy trình tuyển chọn đề tài/dự án khoa học công nghệ

QT-TCĐT

BNN-KHCN

02

 

34.

Quy trình nghiệm thu đề tài/dự án khoa học công nghệ

QT-NTĐT

BNN-KHCN

03

 

35.

Quy trình phê duyệt đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học

QT-SCXD

BNN-KHCN

04

 

36.

Quy trình xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia nông nghiệp và phát triển nông thôn

QT-TCKT

BNN-KHCN

05

 

37.

Quy trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

QT-QCKT

BNN-KHCN

06

 

38.

Quy trình thẩm định, công nhân công trình chất lượng và phát triển nông thôn

QT-CNCL

BNN-KHCN

07

 

39.

Quy trình thẩm định, công nhận Phòng thử nghiệm

QT-PTN

BNN-KHCN

08

 

40.

Quy trình công nhận, công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

QT-CNDN

BNN-KHCN

09

 

41.

Quy trình quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ

QT-BVMT

BNN-KHCN

10

 

42.

Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường của Bộ

QT-ĐGMT

BNN-KHCN

11

 

43.

Quy trình xây dựng, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ tăng cường trang thiết bị khoa học, công nghệ.

QT-TCTB

BNN-KHCN

12

 

44.

Phê duyệt danh mục các dự án Khuyến nông Trung ương

QT-DAKN

BNN-KHCN

13

 

45.

Kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án khuyến nông Trung ương sau nghiệm thu

QT-SNT

BNN-KHCN

14

 

3.2

Quy trình thủ tục nội bộ (2)

 

 

 

 

46.

Quy trình xây dựng, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ công nghệ sinh học

QT-CNSH

BNN-KHCN

15

 

47.

Quy trình lập kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường hàng năm

QT-KHKH

BNN-KHCN

16

 

IV

VỤ TÀI CHÍNH (04)

 

 

 

 

4.1

Quy trình thủ tục hành chính (2)

 

 

 

 

48.

Quy trình lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

QT-QTDA

BNN-TC

01

 

49.

Quy trình lập, gửi, thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QT-QTNS

BNN-TC

02

 

4.2

Quy trình thủ tục nội bộ (2)

 

 

 

 

50.

Quy trình lập, giao dự toán NSNN hàng năm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

QT-GDT

BNN-TC

03

 

51.

Quy trình xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được giao sử dụng kinh phí ngân sách do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

QT-PDQT

BNN-TC

04

 

V

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ (07)

 

 

 

 

5.1

Quy trình thủ tục hành chính (6)

 

 

 

 

52.

Quy trình Xin phép Nhập – Xuất cảnh cho người nước ngoài

QT-NXCN

BNN-HTQT

01

 

53.

Quy trình xin gia hạn visa cho người nước ngoài.

QT-GHVD

BNN-HTQT

02

 

54.

Quy trình thẩm định, phê duyệt các dự án, chương tình sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

QT-PDHT

BNN-HTQT

03

 

55.

Quy trình thẩm định;, phê duyệt các dự án, chương trình sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO).

QT-PDVT

BNN-HTQT

04

 

56.

Quy trình xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

QT-TCHN

BNN-HTQT

05

 

57.

Quy trình xin phép xuất cảnh cho người Việt Nam.

QT-XCNV

BNN-HTQT

06

 

5.2

Quy trình thủ tục nội bộ (1)

 

 

 

 

58.

Quy trình soạn thảo, phát hành văn bản đối ngoại của Bộ

QT-VBĐN

BNN-HTQT

07

 

VI

VỤ PHÁP CHẾ (05)

 

 

 

 

6.1

Quy trình nội bộ (5)

 

 

 

 

59.

Quy trình thống kê, công bố thủ tục hành chính

QT-TKCB

BNN-PC

01

 

60.

Quy trình xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ

QT-XDVB

BNN-PC

02

 

61.

Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

QT-TĐVB

BNN-PC

03

 

62.

Quy trình trả lời phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ

QT-TVCP

BNN-PC

04

 

63.

Quy trình góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

QT-GYVB

BNN-PC

05

 

VII

VỤ KẾ HOẠCH (08)

 

 

 

 

7.1

Quy trình nội bộ (8)

 

 

 

 

63.

Quy Trình tổng hợp, trình phê duyệt danh mục dự án điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch mở mới hàng năm

QT-DMDA

BNN-KH

01

 

64.

Quy trình thẩm định, phê duyệt Đề cương - Dự toán các dự án điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch.

QT-PDDT

BNN-KH

02

 

65.

Quy trình thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

QT-PDQH

BNN-KH

03

 

66.

Quy trình xây phát kế hoạch phát triển ngành hàng năm

QT-XDKH

BNN-KH

04

 

67.

Quy trình phân bổ kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm

QT-PBV

BNN-KH

05

 

68.

Quy trình quyết định chủ trương đầu tư và giao nhiệm vụ chủ đầu tư

QT-CTĐT

BNN-KH

06

 

69.

Quy trình cấp vật tư nông nghiệp dự trữ quốc gia

QT-DTQG

BNN-KH

07

 

70.

Quy trình đề nghị UBND tỉnh/thành phố giao cấp, cho thuê đất

QT-ĐNĐ

BNN-KH

08

 

VIII

VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (03)

 

 

 

 

8.1

Quy trình thủ tục hành chính (3)

 

 

 

 

71.

Quy trình Phê duyệt chuyển đổi doanh nghiệp

QT-CĐDN

BNN-QLDN

01

 

72.

Quy trình Phê duyệt xác định giá trị doanh nghiệp

QT-XĐGT

BNN-QLDN

02

 

73.

Quy trình Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư của doanh nghiệp

QT-DADN

BNN-QLDN

03

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5357/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 16/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5357/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 điều chỉnh Danh mục tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động khối cơ quan.

Điều chỉnh Danh mục tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gồm các tài liệu có tên trong danh mục kèm theo).

Trong quá trình duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật, cải tiến các quy trình, hệ thống tài liệu đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý.

Từ khóa: Quyết định 5357/QĐ-BNN-TCCB

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287628