• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Giải thưởng Hồ Chí Minh

 

Quyết định 540/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 540/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 540/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

Điều 2. Kinh phí tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng
(để báo cáo);
- Các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương;
- Lưu: VT, TĐKT, NTN.100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

KẾ HOẠCH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 540/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2015)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xut sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để trình Chủ tịch nước phong tặng “Giải thưởng HChí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

- Kịp thời động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân sáng tạo nhiều tác phm, cụm tác phm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đt nước, dân tộc, con người Việt Nam với các nước trên thế giới.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo công tác tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chun, quy trình và thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đảm bảo Hội đồng các cấp làm việc đúng tiến độ thời gian dự kiến ban hành theo Kế hoạch này;

- Đảm bảo Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 được tổ chc kịp thời, trang trọng, đúng quy định của pháp luật.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Hội đồng cấp cơ sở

1.1. Hội đng cp cơ stại các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

- Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Gii thưởng Nhà nướcvề văn học, nghệ thuật năm 2016.

- Hồ sơ gửi v S Văn hóa, Ththao và Du lịch - cơ quan thường trực của Hội đng cấp cơ sở tại các tỉnh: chậm nhất là ngày 30/8/2015.

- Thi gian thực hin tại Hội đng cấp cơ sở: từ ngày 30/7/2015 đến ngày 20/10/2015.

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: chậm nhất là ngày 30/10/2015 (tính theo dấu bưu điện).

1.2. Hội đng cấp cơ sở tại các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương

- Do Chủ tịch Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hsơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Gii thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

- Hồ sơ gửi về Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: chậm nhất là ngày 30/8/2015.

- Thời gian thực hiện tại Hội đồng cấp cơ sở: từ ngày 30/7/2015 đến ngày 20/10/2015.

- Thời gian Hội đng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: chậm nhất là ngày 30/10/2015 (tính theo dấu bưu điện).

2. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo từng lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến tc, Múa, Mthuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở đề nghị.

- Cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước là Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: tngày 30/10/2015 đến ngày 10/3/2016.

- Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước: chậm nht là ngày 30/3/2016.

3. Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 để xét chọn hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị.

- Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: từ 30/3/2016 đến 30/6/2016.

4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, ngh thuật năm 2016 trên Cổng thông tin điện tử của B Văn hóa, Ththao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

5. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nưc” về văn học, nghệ thuật năm 2016

- Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/6/2016 đến ngày 15/7/2016.

6. Tổ chức Lễ trao tặng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết đnh và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp cơ sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phổ biến, giới thiệu Nghđịnh số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh;

- Tchức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy định.

2. Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương

- Phổ biến, gii thiệu Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở và tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ca Chính phủ;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng HChí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy định.

3. Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.1. Là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

3.2. Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

- Tham mưu thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Tham mưu trình Bộ trưởng danh sách dự kiến thành viên Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước thành lập Tổ Thư ký; ban hành Quy định về nguyên tắc làm việc của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước và Kế hoạch làm việc của Tổ Thư ký;

- Kim tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội đồng cấp Nhà nước; Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng HChí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước.

- Tham mưu trình Bộ trưởng về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” vvăn học, nghệ thuật năm 2016 sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

3.3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ về định mức kinh phí tchức xét tặng; xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, Hội đồng cấp Nhà nước; Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

4. Cc Đin ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong lĩnh vực Điện ảnh, trong đó Cục trưởng Cục Điện ảnh là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước;

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn đtham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ thời gian quy đnh;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu, giúp việc Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước về chuyên ngành của mình;

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

5. Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Âm nhạc, Sân khấu, Múa, Văn học trong đó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước;

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ thời gian quy định;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu, giúp việc Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước về chuyên ngành của mình;

- Phối hp xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

6. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, trong đó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước;

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ thời gian quy định;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu, giúp việc Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước về chuyên ngành của mình;

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

7. Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là đầu mối làm việc với Bộ Tài chính để xây dựng văn bản quy định cụ thể về định mức kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Cử 01 chuyên viên tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tài chính, phục vụ công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

8. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đảm bảo kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

- Cử 01 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tài chính, phục vụ công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016;

- Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cp Nhà nước.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức xét tặng thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính về tchức xét tặng “Giải thưởng HChí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

1. Hội đồng cấp cơ sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả, thực hin theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ca Chính phủ.

2. Hội đồng cấp cơ sở tại các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước: do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định ca Bộ Tài chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch xét tặng “Giải thưng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” văn học, nghệ thuật năm 2016; đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đã đề ra./.

Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

1. Kinh phí tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật sử dụng để chi cho các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các cấp;

b) Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng các cấp, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

c) Họp Hội đồng các cấp;

d) Công bố thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân;

đ) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng các cấp;

e) Tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

g) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được quy định như sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương mình;

c) Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

1. Kinh phí tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật sử dụng để chi cho các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các cấp;

b) Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng các cấp, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

c) Họp Hội đồng các cấp;

d) Công bố thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân;

đ) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng các cấp;

e) Tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

g) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được quy định như sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương mình;

c) Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

1. Kinh phí tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật sử dụng để chi cho các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các cấp;

b) Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng các cấp, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

c) Họp Hội đồng các cấp;

d) Công bố thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân;

đ) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng các cấp;

e) Tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

g) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được quy định như sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương mình;

c) Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

1. Kinh phí tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật sử dụng để chi cho các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các cấp;

b) Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng các cấp, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

c) Họp Hội đồng các cấp;

d) Công bố thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân;

đ) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng các cấp;

e) Tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

g) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được quy định như sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương mình;

c) Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

1. Kinh phí tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật sử dụng để chi cho các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các cấp;

b) Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng các cấp, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

c) Họp Hội đồng các cấp;

d) Công bố thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân;

đ) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng các cấp;

e) Tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

g) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được quy định như sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương mình;

c) Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tại Hội đồng cấp cơ sở

1. Hội đồng cấp cơ sở tại cấp tỉnh có từ 11 đến 13 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh;

c) Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện một số cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh có liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành; chuyên gia; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành.

Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tại Hội đồng cấp cơ sở
...
2. Hội đồng cấp cơ sở tại các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương có từ 11 đến 13 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;

c) Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện một số cơ quan, chuyên gia; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành.

Hội đồng sử dụng con dấu của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Hội đồng có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước

1. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước có từ 15 đến 17 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Cục trưởng Cục Điện ảnh hoặc Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;

c) Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện một số cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương có liên quan đến chuyên ngành; chuyên gia; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 540/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 25/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 540/QĐ-BVHTTDL

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
277662