• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Lai Châu ban hành

Tải về Quyết định 540/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 03 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKH&CN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND tỉnh Lai Châu và Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở KH & CN Lai Châu;
- Lưu: VT, ISO.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND TỈNH VÀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH LAI CHÂU ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số:540 /QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu).

1. Lĩnh vực Quản lý công văn đi, đến.

2. Lĩnh vực Xây dựng, triển khai và tổng hợp báo cáo thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh.

3. Lĩnh vực Mua sắm quản lý tài sản.

4. Lĩnh vực Tổ chức họp UBND tỉnh.

5. Lĩnh vực Tạm ứng, thanh toán hoàn tạm ứng.

6. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo.

7. Lĩnh vực Tuyển dụng và Đào tạo công chức, viên chức.

8. Lĩnh vực Xây dựng lịch công tác lãnh đạo UBND tỉnh.

9. Lĩnh vực Quản lý xe ô tô.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 540/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 03/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 540/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278679