• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 5408/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 5408/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5408/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG THU DUNG, ĐIỀU TRỊ, THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ;

Căn cứ Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nội dung Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế.

Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, triển khai hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và xét nghiệm SARS-CoV-2, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tránh tình trạng lạm thu sau khi hết dịch tại các địa phương được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra, thông báo cho các địa phương, các đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Điều 3. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; các Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng, của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc Trường đại học, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5408/QĐ-BYT ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC ĐOÀN

Đoàn

Danh sách thành viên

Đoàn 1

1. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn;

2. Đại diện Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ;

3. Đại diện Phòng Quản lý Hành nghề khám chữa bệnh;

4. Đại diện Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn;

5. Đại diện Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

6. Đại diện Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến; Thư ký đoàn.

Đoàn 2

1. TS. Cao Hưng Thái/TS. Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn.

2. Đại diện Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ;

3. Đại diện Phòng Quản lý Hành nghề khám chữa bệnh;

4. Đại diện Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến;

5. Đại diện Phòng Phục hồi chức năng và Giám định;

6. Đại diện Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn; Thư ký đoàn.

Đoàn 3

1. TS. Nguyễn Trọng Khoa/TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn.

2. Đại diện Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến;

3. Đại diện Phòng Quản lý Hành nghề khám chữa bệnh;

4. Đại diện Phòng Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn;

5. Đại diện Phòng Phục hồi chức năng và Giám định;

6. Đại diện Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ; Thư ký đoàn.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5408/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 25/11/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5408/QĐ-BYT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
495540