• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 1472/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Quyết định 542/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/QĐ-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1472/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 121/2020/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương phương được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 337/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết dịnh này Kế hoạch “Triển khai Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1472/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 121/2020/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
(ban hành kèm theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 và Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em làm cơ sở để các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và địa phương quán triệt triển khai, thực hiện Quyết định và Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong thời gian qua.

2. Yêu cầu

Phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 121/2020/QH14 và Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Triển khai đồng bộ, nhất quán, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020.

Đạt 100% trẻ em bị xâm hại được can thiệp, hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

II. Nội dung và phân công nhiệm vụ thực hiện

1. Rà soát, tham mưu kịp thời việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản có liên quan đến trẻ em, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với công ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, cụ thể:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, trong đó có nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương theo quy định của Luật Trẻ em.

+ Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình hành động tỉnh An Giang vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình thực hiện quyền trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo quy định.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý mà không có các biện pháp chỉ đạo, xử lý có hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em;

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hoặc kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em và Quy chế hoạt động phù hợp với tình hình mới về công tác trẻ em.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục tập trung, quán triệt và triển khai thực tốt Kế hoạch phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường giáo dục; triển khai thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang.

c) Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cũng như kế hoạch tổ chức thực hiện; triển khai Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng theo yêu cầu hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan Trung ương có liên quan.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dưng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế hoặc kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị trong việc thực hiện công tác gia đình và công tác trẻ em giai đoạn 202 - 2025, theo đó, cần quan tâm việc phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình.

đ) Sở Y tế

- Phối hợp và triển khai thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Xây dựng cơ chế đặc thù và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện giám định đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em.

e) Công an tỉnh

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện các Quy định về điều tra thân thiện trong các vụ án xâm hại trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp triển khai công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

- Phối hợp và triển khai thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang trên hệ thống thông tin, truyền thông của đơn vị.

Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh nơi công cộng; từng bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là khu vực trường học, chung cư, khu vui chơi, giải trí của trẻ em.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng.

- Chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức thường xuyên, liên tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; trong đó chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hướng dẫn trẻ em nhận biết các nguy cơ xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân trên các kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương quan tâm đối với vùng dân tộc thiểu số.

- Truyền thông, quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); Tổng đài bảo vệ phụ nữ, trẻ em tỉnh An Giang 18008077 do Trung tâm Công tác xã hội - Bảo vệ trẻ em thực hiện.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan truyền thông, báo chí dành các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp với trẻ em; đăng, phát tin, bài hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền; đặc biệt tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Đài Truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn) thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em ở địa bàn cơ sở; tuyên truyền Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang trên hệ thống thông tin, truyền thông của đơn vị.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ cho học sinh, chú trọng nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh trường nội trú, bán trú, nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, …

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo cơ quan Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và những hủ tục lạc hậu đối với trẻ em; trang bị cho gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em.

đ) Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, chú trọng nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho trẻ em, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em nói chung và công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; trong đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại đơn vị và cho mọi người dân.

3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống xâm hại trẻ em

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang; chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em để xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em mà không có các biện pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục.

- Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mà không có các biện pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra, kiểm tra chuyên đề và chỉ đạo, xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch lữ hành và bạo lực đối với trẻ em xảy ra trong gia đình.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

Thanh tra, kiểm tra chuyên đề và chỉ đạo, xử lý nghiêm cơ quan báo chí, xuất bản, tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ hình ảnh, thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em.

đ) Sở Tư pháp

Thanh tra, kiểm tra chuyên đề và có biện pháp chấm dứt tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật; tăng cường kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại.

Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc xâm hại trẻ em.

4. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác bảo vệ trẻ em; đào tạo nhân viên công tác xã hội.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

Triển khai phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương thống kê, tổng hợp, theo dõi và có các giải pháp tuyên truyền phù hợp nhằm giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn.

- Ưu tiên xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho trẻ em, nhất là tại các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chỉ đạo ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao cho trẻ em.

- Quản lý hoạt động du lịch lữ hành nhằm phòng ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em qua hoạt động du lịch.

d) Công an tỉnh

- Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai mô hình “Phòng điều tra thân thiện” tại Công an các tỉnh; hướng dẫn xây dựng các mô hình phòng ngừa, xâm hại trẻ em, phòng ngừa, giáo dục, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nắm đầy đủ, kịp thời thông tin các đối tượng đã có tiền án về xâm hại trẻ em và tiến hành các biện pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; kịp thời đưa nạn nhân đi giám định hoặc phối hợp với cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành các biện pháp thu thập kịp thời chứng cứ, dấu vết phục vụ việc giám định, bao gồm cả giám định mức độ tổn hại về sức khỏe tâm thần của trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành chức năng, địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng hoạt động du lịch, nhất là khách du lịch là người nước ngoài có án tích về xâm hại trẻ em đến địa phương.

đ) Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại.

- Chỉ đạo các tổ chức giám định pháp y ưu tiên giám định đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại.

e) Sở Tư pháp

Hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em; nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại.

g) Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì thống kê, tổng hợp, theo dõi và có giải pháp nhằm giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; định kỳ có báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo.

5. Bảo đảm nguồn lực phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan:

- Nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho phù hợp với công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động trợ giúp, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; cùng các tổ chức xã hội thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong Luật Trẻ em.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố

Căn cứ các nội dung nhiệm của Kế hoạch này, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trong đó tập trung:

- Đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tổ chức phát cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em tới các hộ gia đình, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Chỉ đạo triển khai và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang; nêu cao trách nhiệm và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc xâm hại trẻ em; chỉ đạo rà soát, thống kê, theo dõi và có các giải pháp nhằm giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn tại địa phương.

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; theo dõi, thống kê và có biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em; bồi dưỡng, đào tạo đội dân quân tự vệ cấp xã các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nơi công cộng, từng bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là tại khu vực trường học, cơ sở trợ giúp xã hội, chung cư, khu vui chơi, giải trí của trẻ em tại địa phương như: Bố trí lực lượng dân quân tự vệ tại các điểm vui chơi giải trí, các điểm du lịch trong giờ cao điểm; tăng cường công tác tuần tra theo các tuyến phố, tuyến dân cư, tuyến biên giới nơi có trẻ em thường xuyên vui chơi; …

- Huy động và sử dụng đúng mục đích hiệu quả các nguồn lực xã hội để đảm bảo thực hiện tốt công tác trẻ em tại địa phương; quan tâm đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em vùng khó khăn, vùng biên giới.

- Bố trí kinh phí phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng, nhất là bố trí công việc hợp lý cho cán bộ, công chức hoặc người hoạt động không chuyên trách làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Trẻ em.

- Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương, trong đó có nội dung thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định Luật trẻ em; Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện thị, thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 6 năm 2021.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương theo quy định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 542/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Phước
Ngày ban hành: 16/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 542/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472338