• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 543/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH: NGHĨA ĐỊA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (GIAI ĐOẠN 2) TẠI XÃ NGHĨA KỲ, HUYỆN TƯ NGHĨA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019);

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tư Nghĩa;

Trên cơ sở Công văn số 3233/UBND-NNTN ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thành phố;

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 1792/UBND ngày 29/7/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3280/TTr-STNMT ngày 11/10/2016 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa; kết quả thẩm định của Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) tại Thông báo số 204/TB-HĐTĐGĐ ngày 03/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, như sau:

- Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

- Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

- Đất rừng sản xuất thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa trong năm 2016 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP
UB: PCVP (NL), CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh4
91).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 543/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 543/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327523