• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

Quyết định 547/QĐ-UBND về quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 547/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC DÙNG ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tnh tại Tờ trình số 2316/TTr-CT ngày 11 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Giá thóc khu vực I (gồm các phường, thị trấn) 5.700 đồng/kg (Năm nghìn bảy trăm đồng/một kilôgram thóc).

2. Giá thóc khu vực II (gồm các xã) 5.200 đồng/kg (Năm nghìn hai trăm đồng/một kilôgram thóc).

Điều 2. Cục Thuế tnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thviệc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 theo mức giá thóc quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cc Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- TT H
ĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP
, các PVP UBND tnh;
- Lưu: VT, KT8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 547/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 16/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 547/QĐ-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368408