• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất giao có thu tiền sử dụng đất và giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 547/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT GIAO CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT CHO THUÊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 470/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 69/TTr-STC ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất giá giao đất có thu tiền sử dụng đất và giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư cho 09 tổ chức thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có Biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang, UBND huyện Tân Yên, UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KT5.
Bản điện tử:
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

BIỂU CHI TIẾT GIÁ ĐẤT GIAO CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tổ chức thuê đất

Địa chỉ, vị trí thửa đất thuê theo phiếu chuyển TTĐC của cơ quan TNMT

Diện tích thuê (m2)

Thời điểm định giá

Đơn giá bình quân (đ/m2)

Giá trị thửa đất cho thuê (đ)

Ghi chú

I

TỔ CHỨC ĐƯỢC THUÊ ĐẤT

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH QHA Việt Nam

Đường Đào Sư Tích, đoạn đường từ đường Quách Nhẫn đến đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, vị trí 1

1.872,3

29/8/2013

6.100.000

11.421.030.000

 

2

Công ty TNHH ITALISA Việt Nam

Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang

13.789,4

30/8/2013

750.000

10.342.050.000

 

3

Công ty TNHH Han Sol Vina

Tỉnh lộ 287 (294), xã Quang Tiến, đường 294 thuộc xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, vị trí 1

4.185,6

19/6/2013

1.980.000

8.287.488.000

 

4

Cty TNHH Hưng Giang

Xã Tân Tiến, xã Trung du nhóm A, thành phố Bắc Giang, khu vực 2, vị trí 3

23.896,5

28/6/2013

450.000

10.753.425.000

 

5

Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang

đất nhóm xã, xã Cao Xá, xã miền núi, nhóm A, khu vực 2, vị trí 3, huyện Tân Yên

91.089,60

29/5/2013

220.000

20.039.712.000

 

khu vực 3, vị trí 3

31.944,40

29/5/2013

187.000

5.973.602.800

 

6

Cty TNHH ABRASIVES Việt Nam

Khu công nghiệp Song Khê - Hội Hoàng

13.654,7

7/8/2013

750.000

10.241.025.000

 

7

Cty TNHH DEA GWANG VINA

Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

10.025,0

7/8/2013

764.000

7.659.100.000

 

8

Công ty cổ phần y dược Tân Trường Sinh

thôn Nợm, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang - Đường Lê Lợi - đoạn từ ngã tư đi vào thôn Ngươi (cạnh trụ sở UBND xã Dĩnh Kế) đến hết đường Lê Hồng Phong, vị trí 2

21.655,9

15/8/2013

6.300.000

136.432.170.000

 

II

TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

1

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tân Trung

Thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng - Tỉnh lộ 299 (từ đường rẽ vào thôn Thượng đến nghĩa trang thành phố Bắc Giang)

1.876,6

16/4/2013

4.049.000

7.598.353.400

Giao đất 70 năm

2.009.000

3.770.089.400

Giao đất 28 năm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 547/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 547/QĐ-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210369