• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Quyết định 5473/QĐ-UBND năm 2016 về đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, Võ Trần Chí, Nguyễn Cơ Thạch do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 5473/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5473/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MANG TÊN ĐỒNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG, ĐỒNG CHÍ VÕ TRẦN CHÍ, ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CƠ THẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một s điu của Quy chế đặt tên, đi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và Công văn số 646/HĐND-VP ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đính chính Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 4793/TTr-SVHTT-DSVH ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trn Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch như sau:

1. Đặt tên đường Võ Chí Công cho đường Vành đai 2 - phía Đông, đoạn từ chân cầu Phú Mỹ, Quận 2 đến đường Hà Nội, Quận 9.

2. Đặt tên đường Võ Trần Chí cho đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn từ nút giao Tân Tạo, quận Bình Tân đến nút giao Chợ Đệm, huyện Bình Chánh (bao gồm đoạn tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh có chiều dài 250m do Bộ Giao thông vận tải quản lý).

3. Đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch cho đường trục Bắc Nam (R14), đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 4, khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận 2, Ủy ban nhân dân quận 9, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành, phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Đại biểu HĐND/TP;
- UBMTTQVN và các đoàn thể T
P;
- Các Sở-ngành TP, UBND các Q-H;
- Báo Đài;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV,
TTCB;
- Lưu : VT, (VX/Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5473/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2016   Số công báo: Số 135
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5473/QĐ-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326572