• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn huyện Ba Tơ từ Km11 + 667,5 đến Km32 tại các xã Ba Thành, Ba Động và Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 549/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 24 ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN HUYỆN BA TƠ TỪ KM11 + 667,5 ĐẾN KM32 TẠI CÁC XÃ BA THÀNH, BA ĐỘNG VÀ BA CUNG, HUYỆN BA TƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019);

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ba Tơ;

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 16/8/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3332/TTr-STNMT ngày 07/10/2016 về việc Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn huyện Ba Tơ từ Km11 + 667,5 đến Km32 tại các xã Ba Thành, Ba Động và Ba Cung, huyện Ba Tơ; Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) tại Thông báo số 196/TB-HĐTĐGĐ ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn huyện Ba Tơ từ Km11 + 667,5 đến Km32 tại các xã Ba Thành, Ba Động và Ba Cung, huyện Ba Tơ, như sau:

* Đối với đất nông nghiệp:

- Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 2: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần;

- Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần;

- Đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác) thuộc vị trí 2: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần;

- Đất rng sản xuất thuộc vị trí 2: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần;

* Đối với đất ở tại nông thôn:

- Đất ở thuộc vị trí 2, khu vực 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần;

- Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần;

- Đất ở thuộc vị trí 1, khu vực 2: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn huyện Ba Tơ từ Km11 + 667,5 đến Km32 tại các xã Ba Thành, Ba Động và Ba Cung, huyện Ba Tơ trong năm 2016 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP
UB: PCVP(NL), CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN
ak1094.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 549/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 549/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327526