• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp kèm theo Quyết định 08/2013/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Quyết định 55/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KIÊM NHIỆM BAN CHỈ ĐẠO NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2013/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2013 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2823/STC-NSNN ngày 24 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 như sau:

“Khoản hỗ trợ công tác phí áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã là cán bộ công chức có đủ tiêu chuẩn thanh toán công tác phí quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; thành viên Văn phòng Điều phối, Tổ chuyên viên giúp việc cấp tỉnh và thành viên của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp huyện.”

2. Sửa đổi Tiết một, Điểm a, Khoản 2, Điều 5 như sau:

“Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, thành viên Văn phòng Điều phối, Tổ chuyên viên giúp việc, thành viên của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp huyện (đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy định này) khi đi công tác trong tỉnh và ngoài tỉnh: Ngoài khoản được hưởng theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011của UBND tỉnh còn được hỗ trợ công tác phí kiêm nhiệm tăng thêm 30% khoản chi “thanh toán phụ cấp lưu trú” trong thời gian công tác “đi và về trong ngày” so với định mức quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011của UBND tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung còn lại của Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Các thành viên Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Minh Phúc
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 55/2013/QĐ-UBND

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206678