• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 5504/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 5504/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5504/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM THUỐC CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3240/TTr-SYT ngày 12/12/2019 về việc tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với một số gói thầu mua sắm thuốc của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- BHXH tỉnh;
- Các Bệnh viện tuyến tỉnh;
- V0, V1-3, TM1-4, VX4;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM THUỐC CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5504/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

1. Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh khi sử dụng nguồn vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị để mua thuốc (thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm) và dược liệu, vị thuốc cổ truyền phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

2. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp:

- Mua thuốc do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

- Mua Oxy y tế, Nitric oxid (NO).

- Máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

2. Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc của các cơ sở y tế trực thuộc có giá gói thầu từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

3. Thủ trưởng cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc có giá gói thầu đến dưới 100 triệu đồng.

4. Đối với các gói thầu mua thuốc có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng, Thủ trưởng cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế theo quy định áp dụng việc mua sắm thuốc theo quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 7 Điều 4 của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

5. Giao nhiệm vụ mua thuốc tập trung cấp địa phương cho Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Y tế trực thuộc Sở Y tế để mua thuốc thuộc Danh mục thuc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế; ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Y tế để thực hiện nhiệm vụ mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

6. Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục thuốc do đơn vị tổ chức đấu thầu theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

Điều 3. Trách nhiệm trong thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Sở Y tế thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh.

2. Đối với các gói thầu mua thuốc thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng đơn vị y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng đơn vị y tế chỉ định đơn vị có chức năng nhiệm vụ phù hợp với tính chất của gói thầu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các gói thầu mua thuốc đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

2. Đối với các gói thầu mua thuốc chưa phê duyệt hoặc đang thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì thực hiện theo Quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Hướng dẫn thi hành

1. Các nội dung khác không quy định cụ thể tại Quyết định này, được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 cua Bộ Y tế và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5504/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Vũ Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 27/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5504/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441606