• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Minh - Hiệp Hòa trên địa bàn xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 551/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV QUẢNG MINH - HIỆP HÒA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN LƯ, HUYỆN YÊN DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1323/STC-VG ngày 09/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường GPMB cho 14 hộ thôn Yên Phượng, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng nằm trong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 500KV Quảng Minh - Hiệp Hòa là 1.000.000 đ/m2 (Bằng chữ: Một triệu đồng trên mét vuông).

Điều 2. UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm lập hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH.
- Lưu VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 551/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 551/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210291