• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Luật Giá

Văn bản pháp luật về Hoạt động báo chí xuất bản

 

Quyết định 5526/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Quyết định 5526/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5526/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ IN BÁO QUẢNG NINH HÀNG NGÀY VÀ BÁO QUẢNG NINH CUỐI TUẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn ccác Nghị định: Số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; s32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cp sản phm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại văn bản số 3154-CV/VPTU ngày 27/11/2019 và của Sở Tài chính tại văn bản số 5729/STC-QLGCS ngày 19/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần như sau:

- Giá in báo Quảng Ninh hàng ngày là: 3.918 đồng (Ba nghìn, chín trăm mười tám đng)/tờ.

- Giá in báo Quảng Ninh cuối tuần là: 4.353 đồng (Bốn nghìn, ba trăm năm mươi ba đng)/tờ.

Mức giá quy định trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí phát hành.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0,V
1-4,VX1,TH;
- Lưu: VT,TM3.
8 bản, QĐ 557

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5729/STC-QLG&CS
V/v giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 8869/UBND-TM3 ngày 06/12/2019 về việc giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần, trong đó UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ quy định pháp luật về giá, tham khảo việc thực hiện tại báo Nhân dân và một số địa phương trong cả nước, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định.

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh như sau:

Căn cứ điểm g, Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá có quy định về thẩm quyền quyết định giá: Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên: Dịch vụ báo chí thuộc danh mục sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Tại Điều 8 Nghị định quy định: phương pháp định giá, cơ quan có thẩm quyền định giá và trình tự định giá theo quy định của pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: điểm 3.3 khoản 3 Điều 1 quy định: Các sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất, kinh doanh đề xuất danh mục và phương án giá hàng hóa, dịch vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính. Trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của liên ngành (Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh) tại Biên bản làm việc ngày 16/10/2019, Sở Tài chính có văn bản số 5260/STC-QLG&CS ngày 26/11/2019 gửi Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả thẩm định phương án điều chỉnh giá báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần.

Như vậy, báo chí là hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục sự nghiệp công được đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm sử dụng ngân sách tỉnh. Do đó, thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phương án giá in báo Quảng Ninh do Văn phòng Tỉnh ủy trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đã được liên ngành rà soát, thẩm định; Sở Tài chính có ý kiến thẩm định tại văn bản số 5260/STC-QLG&CS ngày 26/11/2019.

Văn phòng Tỉnh ủy trình UBND tỉnh phê duyệt giá in Báo Quảng Ninh hàng ngày và Báo Quảng Ninh cuối tuần làm cơ sở để Trung tâm Truyền thông tỉnh đặt hàng là phù hợp với quy định hiện hành.

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị của Văn Phòng Tỉnh ủy./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ăn phòng Tỉnh ủy;
- L
ưu: VT, QLG&CS (PTM).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Doãn Thức

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5260/STC-QLG&CS
V/v điều chỉnh giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy

Căn cứ Luật Giá năm 2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một sđiều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tnh Quảng Ninh;

Căn cứ Văn bản số 676-CV/TU ngày 16/02/2005 của Tỉnh y “V/v quản lý kinh phí in ấn và phát triển ngành in của tỉnh”;

Trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của liên ngành (Sở Tài chính, Văn phòng Tnh ủy, Trung tâm Truyn thông tnh) tại Biên bản làm việc ngày 16/10/2019, STài chính thông báo kết quả phương án điều chỉnh giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần như sau:

Đơn vị tính: đồng/t

TT

Nội dung

Giá in hiện hành

Giá in điều chỉnh

Chênh lệch

1

2

3

4

5=4-3

1

Giá in báo Quảng Ninh hàng ngày

3.330

3.918

588

2

Giá in báo Quảng Ninh cuối tuần

3.726

4.353

627

(Có biu chi tiết giá kèm theo)

Mức giá trên là mức giá tối đa đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm chi phí phát hành.

- Báo Quảng Ninh hàng ngày phát hành từ thứ hai đến thứ sáu: In 08 trang bng giấy Tân Mai khổ 42 x 57; trong đó 02 trang in 4 màu và 06 trang in 01 màu.

- Báo Quảng Ninh cuối tuần: In 12 trang bằng giấy Tân Mai khổ 28,5 x 42; trong đó 08 trang in 4 màu và 04 trang in 1 màu.

Sở Tài chính thông báo kết quả thm đnh giá in như trên để Văn phòng Tnh y trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT tỉnh;
- L
ưu: VT, QLG&CS (PTM).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Doãn Thức

 

BIỂU CHI TIẾT GIÁ IN BÁO QUẢNG NINH HÀNG NGÀY NĂM 2019

(Kèm theo Văn bản số 5260/STC-QLG&CS ngày 26/11/2019 của Sở Tài chính)

Báo in gồm 8 trang khổ (42*57)cm, trong đó 02 trang in 4 màu, 06 trang in 01 màu trên chất liệu giấy báo Tân Mai 48g/m2.

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

PA giá được duyệt năm 2014

Phương án giá in điều chỉnh năm 2019

Chênh lệch

1. Nguyên vt liệu

 

 

 

 

1.1. Chi phí VL chính:

đồng

1.010

1.108

99

1 tấn giấy Tân Mai khổ 84x116, nếu ĐL 48,8g/m2 = 1.000.000/48,8 = 20.492 tờ

Tờ

17.250

20.492

3.242

Trù hao hụt trong khâu in 5%: 20.492/1,05 = 19.516 tờ

Tờ

16.429

19.516

3.088

Chi phí mua 1 tn giấy (Căn cứ 02 HĐ mua thực tế tháng 10/năm 2019): 20,3tr + 20,9tr/2 = 20.600.000 đ/tấn; chi phí vận chuyển, cát giấy hao hụt 5%; Giá vật liệu thành phm 01 tấn giấy = 20.600.000*1.05=21.630.000đ

đồng

16.590.000

21.630.000

5.040.000

Chi phí 01 tgiấy khổ 84x116 = 21.630.000đ/19.516 t = 1.108 đ/tờ

Đng

1.010

1.108

98

1.2. Vật liệu phụ: (288.889.379+2.164.162552)/1.041.790.000trang = 2,355đ/trang

đồng

404

264

(140)

2. Tiền lương theo đơn giá được duyệt 6.5 đ/1 trang in báo

đồng

 

 

-

2. Chi phí tiền lương (Tổng quỹ TL được duyệt 2019: 9.260.000.000 đ/SL trang in quy chuẩn ước TH năm 1.041.790.000 trang = 8,889 đ/trang in)

đồng

732

996

263

3. Bảo hiểm XH, YT, KPCĐ (Tng số 1.139.057.803đ/1.041.790.000 = 1,093đ/trang in)

đồng

88

122

35

4. Khấu hao TCSĐ: 712.879.000đ/1.041.790.000 trang = 0,684 đ/trang in

đồng

151

77

(75)

5. Chi phí sản xuất chung: 1.732.066.000/1.041.790.000 = 1,663đ

đồng

118

186

69

6. Chi phí qun lý doanh nghiệp 3.533.133.668/1.041.790.000 = 3,391đ

đồng

214

380

166

7. Chi phí chế bản fiml

đồng

133

239

107

Cộng

 

2.849

3.372

523

8. Lãi vay 7,5%/năm

 

34

21

(13)

9. Lợi nhuận đnh mc 5%

 

144

170

26

Giá in một tờ báo (chưa bao gồm thuế VAT)

 

3.027

3.562

535

Thuế giá trị gia tăng

 

303

356

54

Giá in một tờ báo (Đã bao gồm thuế VAT)

 

3.330

3.918

588

 

BIỂU CHI TIẾT GIÁ IN BÁO QUẢNG NINH CUỐI TUẦN NĂM 2019

(Kèm theo Văn bản số 5260/STC-QLG&CS ngày 26/11/2019 của Sở Tài chính)

Báo in gồm 13 trang khổ (42*28,5)cm, trong đó 08 trang in 4 màu, 04 trang in 01 màu trên chất liệu giấy báo Tân Mai 48g/m2

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

PA giá được duyệt năm 2010

Phương án giá in điều chỉnh năm 2019

Chênh lệch

1. Nguyên vật liệu

 

 

 

 

1.1. Chi phí VL chính:

đồng

 

831

 

1 tấn giấy Tân Mai khổ 84x116, nếu ĐL 48,8g/m2 = 1.000.000/48,8 = 20.492 tờ

Tờ

 

20.492

 

Trừ hao hụt trong khâu in 5%: 20.492/1,05 = 19.516 tờ

Tờ

 

19.516

 

Chi phí mua 1 tấn giấy (Căn cứ 02 HĐ mua thực tế tháng 10/năm 2019): 20,3tr + 20,9tr/2 = 20.600.000 đ/tấn; chi phí vận chuyển, cát giấy hao hụt 5%; Giá vật liệu thành phẩm 01 tấn giấy = 20.600.000*1.05 = 21.630.000đ

đồng

 

21.630.000

 

Chi phí 01 tờ giấy khổ 84x116 = 21.630.000đ/19.516 tờ = 1.108 đ/tờ

đồng

 

831

 

1.2. Vật liệu phụ: (288.889.379+2.164.162552)/1.041.790.000 trang = 2,355đ/trang

đồng

 

377

 

2. Chi phí tiền lương (Tổng quỹ TL được duyệt 2019: 9.260.000.000 đ/SL trang in quy chuẩn ước TH năm 1.041.790.000 trang = 8,889 đ/trang in)

đồng

 

1.422

 

3. Bảo hiểm XH, YT, KPCĐ (Tổng số 1.139.057.803đ/1.041.790.000 = 1,093 đ/trang in)

đồng

 

175

 

4. Khấu hao TCSĐ: 712.879.000đ/1.041.790.000 trang = 0,684 đ/trang in

đồng

 

109

 

5. Chi phí sản xuất chung: 1.732.066.000/1.041.790.000 = 1,663đ

đồng

 

266

 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.533.133.668/1.041.790.000 = 3,391đ

đồng

 

543

 

7. Chi phí chế bản fiml

đồng

 

-

 

Cộng

 

 

3.723

 

8. Lãi vay 7,5%/năm

 

 

46

 

9. Lợi nhuận định mức 5%

 

 

188

 

Giá in một tờ báo (chưa bao gồm thuế VAT)

 

 

3.957

 

Thuế giá trị gia tăng

 

 

396

 

Giá in một tờ báo (Đã bao gồm thuế VAT)

 

3.726

4.353

627

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc thẩm định phương án điều chỉnh giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần

Căn cứ Luật Giá năm 2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bsung một s điều Nghị định s177/2013/NĐ-CP của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nưc về giá trên đa bàn tnh Quảng Ninh;

Trên cơ sở chỉ đạo ca Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 676-CV/TU ngày 16/02/2005 Vviệc quản lý kinh phí in n và phát trin ngành in của tnh”;

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì tổ chức buổi làm việc để rà soát, thẩm định phương án điều chnh giá in Báo Qung Ninh hàng ngày và Báo Quảng Ninh cuối tuần do Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh phát hành.

THÀNH PHẦN:

1. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng

- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Trưng phòng Tài chính - Kế toán

- Ông Nguyễn Nhật Hà - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

2. Sở Tài chính Quảng Ninh

- Ông Phan Doãn Thức - Phó Giám đốc Sở

- Ông Hoàng Vit Thng - Phó trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghip

- Bà Phạm Thị Mai - Phó trưng phòng Quản lý giá và công sản

3. Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

- Bà Bùi Thị Thu Hương - Phó giám đốc

- Bà Hoàng Ngọc Thoa - Kế toán trưởng

4. Công ty TNHH một thành viên In Quảng Ninh

- Bà Nguyễn Thị Vinh Phức - Giám đốc

- Bà Đoàn Thị Hương Giang - Kế toán trưng

- Bà Lý Thị Thủy - Trưng phòng Kinh doanh.

NỘI DUNG

Liên ngành thực hiện rà soát, thẩm định chi phí in tại Công ty TNHH MTV In Qung Ninh đối với Báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phát hành. Nội dung cụ th như sau:

1. Quy cách báo in

- Báo Quảng Ninh hàng ngày phát hành tthứ hai đến thứ sáu: In 08 trang bng giấy Tân Mai khổ 42 x 57; trong đó 02 trang in 4 màu và 06 trang in 01 màu. Quy ra 01 số báo Quảng Ninh hàng ngày bằng 112 trang quy chuẩn khổ 13x19.

- Báo Quảng Ninh cuối tuần in 12 trang bằng giấy Tân Mai khổ 28,5 x 42; trong đó 08 trang in 4 màu và 04 trang in 1 màu. Quy ra 01 số báo Quảng Ninh cuối tuần bằng 160 trang quy chuẩn khổ 13x19.

2. Kết quả thẩm định

Căn cứ Phương án giá in do Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh xây dựng Báo cáo tài chính năm 2018; chi phí sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019 báo giá và hóa đơn mua nguyên vật liệu tại thời điểm thẩm định phương án giá, liên ngành thống nhất như sau:

Đơn vị tính: đồng/tờ

TT

Nội dung

Giá hiện hành

Giá đơn vị đề xuất điều chỉnh

Giá thẩm định

Chênh lệch

1

2

3

4

5

6=5-4

1

Giá in báo Qung Ninh hàng ngày

3.330

4.141

3.918

(223)

2

Giá in báo Quảng Ninh cui tuần

3.726

4.997

4.353

(644)

Giá trêu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

(Có 02 biểu chi tiết phương án giá cụ thể kèm theo)

Liên ngành thống nhất phương án diều chỉnh giá in Báo Quảng Ninh hàng ngày và Báo Quảng Ninh cuối tuần như trên làm cơ sbáo cáo Thường trực Tỉnh ủy UBND tnh phê duyệt theo quy định để các đơn vị căn cứ thực hiện.

Biên bản kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày và được các thành viên thống nhất vi các nội dung trên. Biên bản được lập thành 04 bản./.

 

ĐẠI DIỆN
SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Doãn Thức

ĐẠI DIỆN
VĂN PHÒNG TỈNH ỦYNguyễn Việt Dũng

ĐẠI DIỆN
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thu Hương

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY TNHH MTV IN QUẢNG NINH
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Vinh Phức

 

BIỂU CHI TIẾT THẨM ĐỊNH GIÁ BÁO QUẢNG NINH HÀNG NGÀY NĂM 2019

(Kèm theo Biên bản làm việc ngày 16/10/2019 của liên ngành)

Báo in gồm 08 trang kh (42*57) cm, trong đó 02 trang in 4 màu, 06 trang in 01 màu trên chất liệu giấy báo Tân Mai 48g/m2; Quy ra một sbáo gồm 112 trang in quy chun (13x19)cm.

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

PA giá được duyệt năm 2014

Phương án giá đề xuất điều chỉnh năm 2019

Phương án thẩm định

Chênh lệch

Ghi chú

So với giá được duyệt năm 2014

So với phương án đề xuất của đơn vị

1

2

3

4

5

6=5-3

7=5-4

8

1. Nguyên vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Chi phí VL chính:

đồng

1.010

1.108

1.108

99

-

 

1 tn giấy Tân Mai khổ 84x116, nếu ĐL 48,8g/m2 = 1.000.000/48,8 = 20.492 tờ

Tờ

17.250

20.492

20.492

3.242

-

 

Trừ hao hụt trong khâu in 5%: 20.492/1,05 = 19.516 tờ

Tờ

16.429

19.516

19.516

3.088

-

 

Chi phí mua 1 tấn giấy (Căn cứ 02 HĐ mua thực tế tháng 10/năm 2019): 20,3tr + 20,9tr/2 = 20.600.000 đ/tấn; chi phí vận chuyển, cát giấy hao hụt 5%; Giá vật liệu thành phm 01 tấn giấy = 20.600.000*1.05=21.630.000đ

đồng

16.590.000

21.630.000

21.630.000

5.040.000

-

 

Chi phí 01 tờ giấy khổ 84x116 = 21.630.0006/19.516 t = 1.108 đ/tờ

đồng

1.010

1.108

1.108

98

-

Báo kh 42*37 gp đôi thành KT 57*84; 1 t in 4 trang thì 8 trang cần 2 t 57*84. Khgiấy 84*116 in được 2 tờ 57*84

1.2. Vật liệu phụ: (288.889.379 + 2.164.162552)/1.041.790.000 trang = 2,355đ/trang

đồng

404

264

264

(140)

-

 

2. Chi phí tiền lương (Tổng quỹ TL được duyệt 2019: 9.260.000.000 đ/SL trang in quy chun ước TH năm 1.041.790.000 trang = 8,889 đ/trang in)

đồng

732

996

996

263

-

 

3. Bo hiểm XH, YT, KPCĐ (Tổng số 1.139.057.8036/1.041.790.000 = 1,093đ/trang in)

đồng

88

122

122

35

-

 

4. Khu hao TCSĐ: 712.879.000đ/1.041.790.000 trang = 0,684 đ/trang in

đồng

151

102

77

(75)

(25)

 

5. Chi phí sản xut chung: 1.732.066.000/1.041.790.000 = 1,663đ

đồng

118

331

186

69

(145)

 

6. Chi phí qun lý doanh nghiệp 3.533.133.668/1.041.790.000 = 3,391đ

đồng

214

380

380

166

-

 

7. Chi phí chế bn fiml

đồng

133

239

239

107

 

 

Cộng

 

2.849

3.542

3.372

523

(170)

 

8. Lãi vay 7,5%/năm

 

34

44

21

(13)

(23)

 

9. Lợi nhun định mức 5%

 

144

179

170

26

(10)

 

Ghi in một t báo (chưa bao gồm thuế VAT)

 

3.027

3.765

3.562

535

(203)

 

Thuế giá trị gia tăng

 

303

376

356

54

(20)

 

Giá in một tờ báo (Đã bao gồm thuế VAT)

 

3.329

4.141

3.918

589

(223)

 

 

BIỂU CHI TIẾT THẨM ĐỊNH GIÁ BÁO QUẢNG NINH CUỐI TUẦN NĂM 2019

(Kèm theo Biên bản làm việc ngày 16/10/2019 của Liên ngành)

Báo in gồm 12 trang khổ (42*28,5) cm, trong đó 08 trang in 4 màu, 04 trang in 01 màu trên cht liệu giấy báo Tân Mai 48g/m2; Quy ra một số báo gồm 160 trang In quy chun (13x19)cm.

Nội dung

Đơn vị tính

PA giá được duyệt năm 2010

Phương án giá đề xuất điều chỉnh năm 2019

Phương án thẩm định

Chênh lệch

Ghi chú

So với giá được duyệt năm 2010

So với phương án đề xuất

1

2

3

4

5

6=5-3

7=5-4

8

1. Nguyên vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Chi phí VL chính:

đồng

 

831

831

 

-

 

1 tấn giấy Tân Mai khổ 84x116, nếu ĐL 48,8g/m2 = 1.000.000/48,8 = 20.492 tờ

Tờ

 

20.492

20.492

 

-

 

Trừ hao hụt trong khâu in 5%: 20.492/1,05 = 19.516 tờ

Tờ

 

19.516

19.516

 

-

 

Chi phí mua 1 tấn giấy (Căn cứ 02 HĐ mua thực tế tháng 10/năm 2019): 20,3tr + 20,9tr/2 = 20.600.000đ/tấn; chi phí vận chuyển, cát giấy hao hụt 5%; Giá vật liệu thành phẩm 01 tấn giấy = 20.600.000*1.05 = 21.630.000đ

đồng

 

21.630.000

21.630.000

 

-

 

Chi phí 01 tờ giấy khổ 84x116 = 21.630.000đ/19.516 tờ = 1.108 đ/tờ

đồng

 

831

831

 

-

Báo khổ 42*28,5 gấp đôi thành KT 42*57; 1 tờ in 4 trang thì 12 trang cần 3 tờ 42*57. Khổ giấy 84*116 in được 4 tờ 42*57. Thừa 1 tờ

1.2. Vật liệu phụ: (288.889.379 + 2.164.162552)/1.041.790.000 trang = 2,355đ/trang

đng

 

377

377

 

-

 

2. Chi phí tiền lương (Tổng quỹ TL được duyệt 2019: 9.260.000.000 đ/SL trang in quy chuẩn ước TH năm 1.041.790.000 trang = 8,889 đ/trang in)

đồng

 

1.422

1.422

 

-

 

3. Bo him XH, YT, KPCĐ (Tổng số 1.139.057.803đ/1.041.790.000 = 1,093đ/trang in)

đồng

 

175

175

 

-

 

4. Khấu hao TCSĐ: 712.879.000đ/1.041.790.000 trang = 0,684 đ/trang in

đồng

 

146

109

 

(37)

 

5. Chi phí sản xuất chung: 1.732.066.000/1.041.790.000=1,663đ

đng

 

472

266

 

(206)

 

6. Chi phí qun lý doanh nghiệp 3.533.133.668/1.041.790.000 = 3,391đ

đồng

 

543

543

 

(0)

 

7. Chi phí chế bn fiml

đng

 

308

-

 

 

PA được duyệt năm 2010 không tính

Cộng

 

 

4.274

3.723

 

(551)

 

8. Lãi vay 7,5%/năm

 

 

53

46

 

(7)

 

9. Lợi nhuận định mức 5%

 

 

216

188

 

(28)

 

Giá in một tờ báo (chưa bao gồm thuế VAT)

 

 

4.543

3.957

 

(586)

 

Thuế giá trị gia tăng

 

 

454

396

 

(59)

 

Giá in một tờ báoã bao gồm thuế VAT)

 

3.726

4.997

4.353

627

(644)

 

 


TỈNH ỦY QUẢNG NINH
VĂN PHÒNG

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 3154-CV/VPTU
V/v đề nghị điều chỉnh giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Văn phòng Tỉnh ủy nhận được Văn bản số 122/CV-Cty In ngày 26/9/2019 của Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh về việc điều chỉnh giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần kèm theo phương án giá in do Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh lập.

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tnh ủy tại Văn bản số 676-CV/TU ngày 16/02/2019 về việc quản lý kinh phí in ấn và phát triển ngành in của tỉnh.

Trên cơ sở tham khảo giá thị trường tại thời điểm thẩm định, Liên ngành Tài chính, Văn phòng Tnh ủy, Trung tâm truyền thông và Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh đã tiến hành rà soát, thẩm định phương án điều chnh giá in báo Quảng Ninh hàng ngày và báo Quảng Ninh cuối tuần như sau:

1. Quy cách và chất lượng

+ Báo Quảng Ninh hàng ngày phát hành từ Thứ hai đến Thứ sáu. In 08 trang bằng giấy Tân Mai khổ 42x57cm gồm 02 trang in 04 màu và 06 trang in 01 màu, 01 tờ báo Quảng Ninh hàng ngày là 112 trang quy chuẩn khổ 13x19.

+ Báo Quảng Ninh cuối tuần in 12 trang bằng giấy Tân Mai khổ 28,5x41cm gm 08 trang in 04 màu và 04 trang in 01 màu, một tờ Quảng Ninh cuối tuần bằng 160 trang quy chuẩn 13x19.

2. Chi phí in báo

+ Giá in báo Quảng Ninh hàng ngày: 3.918 đồng/tờ (ba ngàn chín trăm mười tám đng).

+ Giá in báo Quảng Ninh cuối tuần: 4.353 đồng/tờ (bốn ngàn ba trăm năm mươi ba đồng).

(Chi tiết có Biên bản làm việc kèm theo phụ biểu)

Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm chi phí phát hành.

Văn phòng Tnh ủy kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, phê duyệt làm cơ sở cho các đơn vị triển khai và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Phòng TC-KT VPTU,
- Lưu VPTU
.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Việt Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5526/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 27/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5526/QĐ-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442007