• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 554/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13, ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg , ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 172/TTr-STP, ngày 04/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg , ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại; Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; nâng cao sự hiểu biết và tiếp cận của người dân với dịch vụ của Thừa phát lại.

- Xây dựng, vận hành cơ chế phối hợp hiệu quả, thông suốt giữa các sở, ngành và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể từng nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 101/QĐ-TTg bảo đảm thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo sự thống nhất trong sự chỉ đạo, điều hành và triển khai việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy tinh thần chủ động, tích cực nhằm tổ chức thực hiện Kế hoạch mang lại hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại:

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội; Quyết định số 101/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh bằng các hình thức phù hợp, phong phú và đa dạng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại:

Tiếp tục triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại đã được Bộ Tư pháp phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

3. Xây dựng Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại:

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

4. Bổ nhiệm Thừa phát lại, thành lập và đăng ký hoạt động cho các văn phòng Thừa phát lại:

Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đúng trình tự thủ tục, trình Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại. Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép việc thành lập văn phòng Thừa phát lại và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

5. Kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động Thừa phát lại:

Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện chế định Thừa phát lại:

Tiến hành Sơ kết và tham dự Hội nghị Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp: Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan cân đối ngân sách bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí cho việc thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội và các văn bản quy phạm của pháp luật có liên quan đến chế định Thừa phát lại.

Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

4. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch, được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của tỉnh và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch này và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 554/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 15/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 554/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329365