• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2016 tổ chức lại Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 556/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

TCHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁP Y TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải th đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Kết luận số 200-KL/BCS ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum với các nội dung như sau:

1. Tên gọi: Trung tâm Pháp y tỉnh Kon Tum.

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Vị trí

Trung tâm Pháp y là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

b) Chức năng

Tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chức năng và khoa chuyên môn

Trung tâm Pháp y có 02 phòng chức năng và 03 khoa chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Khoa Giám định; Khoa Giải phẫu bệnh; Khoa xét nghiệm - chn đoán hình ảnh.

Giám đốc Sở Y tế căn cứ vào tình hình biên chế hiện có, điều kiện thực tế của Trung tâm Pháp đquy định số lượng các khoa, phòng cho phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và không quá 05 khoa, phòng theo quy định.

4. Biên chế

a) Biên chế của Trung tâm Pháp y là biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) được cấp có thẩm quyền giao và nằm trong tng số biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) của Sở Y tế;

b) Chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Pháp y được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan Nhà nước có thm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Pháp y.

Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Sở Y tế;
- Lưu: VT-TH3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn
Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 556/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 556/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328885