• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý chất thải nguy hại


Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường

Văn bản pháp luật về Luật Giá

Văn bản pháp luật về Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

 

Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 556/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI TẬP TRUNG TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1009/SYT-KHTC ngày 10/6/2019, Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1698/SXD-KT&VL ngày 10/6/2019 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1685/STC-QLGCS ngày 10/7/2019 về việc thẩm định giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi là 14.005 đồng/kg (chi tiết như Phụ lục kèm theo Quyết định này). Đơn giá này sẽ được điều chỉnh khi Bộ, ngành Trung ương ban hành định mức chi phí, phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại hoặc UBND tỉnh ban hành định mức dự toán và giá dịch vụ công tác xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện tại Điều 1 Quyết định này trong thời gian vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức trong thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ197)..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: đồng

TT

Nội dung

Phương pháp tính

Thành tiền

I

Hoạt động xử lý chất thải

 

10,837

1

Chi phí tiền lương, BHXH, phụ cấp, ăn ca

1940493/ 605

3,207

2

Chi tiền điện, nước

(591755+146320)/605

1,220

3

Chi phí sửa chữa, vật tư tiêu hao

2986301 / 605

4,936

4

Chi quan trắc định kỳ, kiểm tra hiệu quả xử lý

493151 / 605

815

5

Chi bảo hộ lao động

81249 / 605

134

6

Chi phí văn phòng phẩm

100000 / 605

165

7

Chi phí dụng cụ lưu giữ chất thải

113113 / 605

187

8

Chi phí kiểm định, kiểm chuẩn thiết bị

82192 / 605

136

9

Chi phí bảo trì công trình xây dựng

22468 / 605

37

II

Hoạt động thu gom

 

1,988

1

Chi phí tiền lương, BHXH, phụ cấp, ăn ca

830769 / 605

1,373

2

Chi bảo hộ lao động

79605 / 605

132

3

Chi phí sửa chữa, vật tư tiêu hao

47959 / 605

79

4

Chi phí dụng cụ lưu giữ chất thải

18852 / 605

31

5

Chi phí kiểm định, kiểm chuẩn thiết bị

1753 / 605

3

6

Chi phí bảo hiểm phương tiện

63890 / 605

106

7

Chi phí hóa chất khử khuẩn, rửa xe

160000 / 605

264

 

Tổng chi phí sản xuất (I+II)

 

12,825

 

Chi phí quản lý

Cp x 5%

641

 

Tổng cộng chi phí trực tiếp và chi phí chung

Cp + Cq

13,466

 

Lợi nhuận (4%)

Z x 4%

539

 

Tổng cộng

 

14,005

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 556/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 15/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 556/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426079