• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 5579/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Quyết định 5579/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5579/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT NGUYÊN LIỆU ĐÁ VÔI TRẮNG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai tại công văn số 268/CV-KS ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị đẩy sớm tiến độ khai thác, chế biến mỏ felspat tại mỏ Làng Giàng, tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ khai thác mỏ felspat Làng Giàng, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai từ giai đoạn 2016-2025 sang giai đoạn 2008-2015 tại số thứ tự VI, Phụ lục B2 (Danh mục dự án khai thác, chế biến quặng felspat giai đoạn 2008-2025) tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025, với công suất khai thác, chế biến 315.000 tấn/năm.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Quyết định số 5579/QĐ-BCT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Diện tích, tọa độ góc điểm mỏ felspat Làng Giàng, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Tên mỏ

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o

X (m)

Y (m)

Diện tích, tọa độ góc điểm mỏ felspat Làng Giàng, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, diện tích 30,79 ha.

1

2442 242

420 486

2

2442 048

420 520

3

2441 947

420 435

4

2441 914

419 868

5

2442 105

419 834

6

2442 252

419 995

7

2442 183

420 210

8

2442 257

420 288

9

2442 273

420 378

10

2441 998

419 696

11

2441 905

419 709

12

2441 894

419 515

13

2441 928

419 365

14

2442 086

419 294

15

2442 008

419 494

16

2442 019

419 593

17

2442 266

419 805

18

2442 204

419 814

19

2442 192

419 664

20

2442 233

419 457

21

2442 301

419 445

22

2442 310

419 645

23

2442 695

420 503

24

2442 524

420 532

25

2442 509

420 339

26

2442 641

420 315

27

2442 194

420 684

28

2442 072

420 706

29

2441 971

420 632

30

2442 146

420 601

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5579/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5579/QĐ-BCT

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204104