• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 5589/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 5589/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5589 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10/122019 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5999/TTr-STC ngày 26/12/2019 và Báo cáo Thẩm tra số 1417/BC-VP ngày 30/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5589 /QĐ-UBND ngày 31 /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

T-THA-288440-TT

Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Do căn cứ pháp lý của TTHC này hết hiệu lực (Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 được thay thế bằng Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định này không có TTHC)

2

T-THA-288441-TT

Thủ tục phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

3

T-THA-288442-TT

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đã bãi bỏ Quỹ HTSXDN của Công ty mẹ, TTHC không còn phát sinh thực trên thực tế.

4

T-THA-288446-TT

Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

5

T-THA-288447-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực.

6

T-THA-288448-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực.

7

T-THA-288449-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

8

T-THA-288450-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường.

9

T-THA-288451-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ.

10

T-THA-288452-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ.

11

T-THA-288453-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản.

12

T-THA-288454-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản.

13

T-THA-288455-TT

Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển.

14

T-THA-288457-TT

Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất.

Thực hiện theo thủ tục miễn giảm thuế của Tổng Cục thuế quản lý

Ghi chú: Bãi bỏ 14/18 TTHC tại Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5589/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5589/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442063