• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 56/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước s 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 247/TTr-STC ngày 14 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- VP Chính phủ;
- Bộ T
ài chính (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biể
u Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, NCKSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY ĐỊNH

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của Tỉnh, bao gồm: Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách; nguồn vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu; nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ; nguồn vốn đầu tư ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ; nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi; nguồn vốn xổ số kiến thiết; nguồn vn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; nguồn vốn đầu tư bổ sung ngoài kế hoạch từ trung ương và địa phương (nếu có); nguồn vốn đầu tư của Ngân sách cấp huyện; nguồn vốn đầu tư của Ngân sách cấp xã và các nguồn vốn đầu tư được tài trợ, viện trợ khác.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư trực tiếp quản lý sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện.

1. Số liệu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công phải kịp thời, chính xác, trung thực, đy đủ các nội dung thông tin của dự án theo từng nguồn vốn và đúng thời gian quy định. Đồng thời phải có thuyết minh các tồn tại, vướng mắc (nếu có).

2. Danh mục dự án, số vốn bố trí cho từng dự án đảm bảo đúng các quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền (bao gồm kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điều chỉnh).

3. Hàng quý, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình thanh toán vốn chi tiết tới từng dự án theo đúng quy định tại các biểu mẫu báo cáo tại quyết định này. Tỷ lệ giải ngân vốn hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải được tính trên tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao tương ứng.

Điều 3. Cơ quan tổng hợp báo cáo, biểu mẫu và thời gian báo cáo

1. Các S, ngành, đơn vị và các Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh được giao trực tiếp quản lý sử dụng vốn đầu tư công

1.1 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công định kỳ hằng quý, hằng năm: Biểu số 02/CĐT-TT

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

- Hàng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo: Hằng quý, hằng năm các chủ đầu tư tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo.

1.2 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20.. (Định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn): Biu số 03/CĐT-TT

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 05 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 20 tháng 02 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

c) Nội dung báo cáo: Các chủ đầu tư tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện)

UBND cấp huyện giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc huyện, thành phố quản lý.

2.1. Báo cáo phân bkế hoạch vn đầu tư công các dự án thuộc huyện, thành phố quản lý năm...: Biểu số 01/ĐP-KH

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước cấp huyện.

b) Thời gian báo cáo:

- Đối với kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND cấp huyện ký Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị theo quy định.

- Đối với kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có): Sau 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho địa phương.

- Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: Sau 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền thông báo kế hoạch vốn được phép kéo dài của địa phương.

c) Nội dung báo cáo:

UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn cụ thể. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo.

2.2. Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc huyện, thành phố quản lý năm 20...: Biểu số 02/ĐP-TT

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo: Hằng quý, hằng năm UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn đối với nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư. Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp huyện, cấp xã qun lý và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị báo cáo tổng số vốn theo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo.

2.3. Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20...- 20... (Định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn): Biểu số 03/ĐP-TT

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 05 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 20 tháng 02 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

c) Nội dung báo cáo: UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo quyết định này. Riêng vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp huyện, xã quản lý và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ báo cáo tổng số vốn theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu trên.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã)

UBND cấp xã giao cho Ban QLDA xã, phường, thị trấn tham mưu lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm thuộc xã quản lý.

3.1 Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 20...: Biểu số 01/CX-KH

a) Cơ quan nhận báo cáo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

b) Thời gian báo cáo:

- Đối với kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND cấp huyện ký Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị theo quy định.

- Đối với kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có): Sau 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho địa phương.

- Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: Sau 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền thông báo kế hoạch vốn được phép kéo dài của địa phương.

c) Nội dung báo cáo: UBND cấp xã tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biu mu báo cáo.

3.2. Báo cáo Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 20...: Biểu số 02/CX-TT

a) Cơ quan nhận báo cáo: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 02 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo: Hằng quý, hằng năm UBND cấp xã tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo.

3.3. Báo cáo Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20..(Định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn): Biểu số 03/CX-TT

a) Cơ quan nhận báo cáo: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 02 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- C giai đoạn trung hạn trước ngày 15 tháng 02 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

c) Nội dung báo cáo: UBND cấp xã tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

a) Báo cáo tình hình giao, tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo theo đúng thời gian và nội dung quy định tại các biểu mẫu quy định tại điều 3 quyết định này đến các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo quy định hiện hành.

b) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu tng hp về tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công.

c) Phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện kế hoạch đầu tư công và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

2. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính

2.1. Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm của Tỉnh theo đúng quy định biểu mẫu và thời gian tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công gửi UBND tỉnh để xem xét báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

b) Thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, các Ban quản lý về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, kịp thời có phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của cơ quan đơn vị tại địa phương trực tiếp quản lý, sử dụng, bao gồm cả tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn cấp xã quản lý theo đúng quy định tại các biểu mẫu: số 01/ĐP-KH, số 02/ĐP-TT, số 03/ĐP-TT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hình thức báo cáo

Báo cáo được gửi trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh (bao gồm: Bản ký số và bản Word hoặc Excel).

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan đơn vị thực hiện chế độ báo cáo và nội dung báo cáo quy định tại Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


SỞ, NGÀNH, BAN QLDA TNH...

Biểu số: 02/CĐT-TT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC SỞ, NGÀNH, BAN QLDA TỈNH QUẢN LÝ NĂM 20... (ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm A, B,C

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vn đầu tư công trung hạn giai đon 20... - 20...

Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo

Kế hoạch vốn đầu tư năm 20...

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 20....

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau

Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hy bỏ (nếu có)

S; ngày, tháng, năm

Tng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các nguồn vốn

Trong đó: vn NSNN

Kế hoạch vn kéo dài năm trước chuyển sang

Kế hoạch giao trong năm 20....

Thanh toán vn kéo dài năm trước chuyn sang

Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = (12+13)

12

13

14 = (15+16)

15

16

17

18 = (11-14-17)

 

TỔNG SỐ (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VN ĐU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài Chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận.

 

NGƯỜI LẬP BIU
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA KBNN TỈNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày   tháng   năm
GIÁM ĐỐC SỞ, NGÀNH, BAN QLDA...
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

SỞ, NGÀNH, BAN QLDA TỈNH...

Biểu số: 03/CĐT-TT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN Đầu tư CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20... - 20... THUỘC SỞ, NGÀNH, BAN QLDA TỈNH QUẢN LÝ

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm A, B, C

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang giai đoạn sau

Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có)

S; ngày, tháng, năm

Tống mc đầu tư

Tng s

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các nguồn vốn

Trong đó: vốn NSNN

Kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyn sang giai đoạn 20...- 20...

Kế hoạch vốn được giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn giai đon trước chuyển sang

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (10+11)

10

11

12 = (13+14)

13

14

15

16 = (9-12- 15)

 

TNG S (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn ODA giải ngân theo chế tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận.

 

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

XÁC NHẬN CỦA KBNN TỈNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày   tháng   năm
GIÁM ĐỐC SỞ, NGÀNH, BAN QLDA...
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ...

Biểu số: 01/ĐP-KH

 

BÁO CÁO PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUẢN LÝ NĂM....

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm B, C

Mã sdự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20... - 20...

Lũy kế vốn đã bố trí t khi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo

Kế hoạch vốn đầu tư các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán trong năm...

Kế hoạch vốn đầu tư năm

Kế hoạch điu chnh vốn đầu tư năm.... (nếu có)

S, ngày, tháng, năm

Tng mức đu tư

Tổng s

Trong đó:

Tng số

Trong đó:

Tổng số các nguồn vn

Trong đó: vn NSNN

Thu hồi các khoản ng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TNG S (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN ĐẦU TƯ CÔNG TƯ NGUỒN NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vn đu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cấp huyện quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Cp xã qun lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Ngun vốn đầu tư từ ngun thu sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Nguồn vốn đu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình MTQG gim nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án:...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- KBNN huyện.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

……., ngày  tháng  năm
CHTỊCH UBND HUYN, THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ...

Biểu số: 02/ĐP-TT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUẢN LÝ NĂM 20...(ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm B,C

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20...- 20...

Lũy kế vốn đã thanh toán từ khi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo

Kế hoạch vốn đầu tư năm 20...

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 20....

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau

Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy b(nếu có)

S; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các nguồn vốn

Trong đó: vn NSNN

Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang

Kế hoạch giao trong năm 20....

Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang

Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = (12+13)

12

13

14 = (15+16)

15

16

17

18 = (11-14-17)

 

TNG S(I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VN ĐU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cấp tỉnh quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Cấp huyện qun lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Cấp xã quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA KBNN HUYỆN, THÀNH PH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng du)

Ngày   tháng   năm
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đ
u tư

 

 

 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ...

Biểu số: 03/ĐP-TT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20... - 20... THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm B,C

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn giao tử đầu kỳ trung hạn đến thời đim báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang giai đoạn sau

Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có)

S; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các nguồn vốn

Trong đó: vốn NSNN

Kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyn sang giai đoạn 20...- 20...

Kế hoạch vốn được giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời đim báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn giai đon trước chuyn sang

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu ktrung hạn đến thời đim báo cáo

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (10+11)

10

11

12 = (13+14)

13

14

15

16 = (9-12- 15)

 

TNG S (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cấp tnh quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Cấp huyện quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Cấp xã qun lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương hỗ tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn ODA gii ngân theo cơ chế tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực...