• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Quyết định 56/QĐ-QLCL năm 2013 giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành

Tải về Quyết định 56/QĐ-QLCL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-BKHCN ngày 12/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

Căn cứ Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TĐC ngày 06/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chất lượng hàng hóa nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho Phòng Chất lượng hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung và Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam thuộc Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 2. Phòng Chất lượng hàng hóa nhập khẩu chịu trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra);

Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung chịu trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa);

Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam chịu trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Nam (từ Ninh Thuận trở vào);

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Chất lượng hàng hóa nhập khẩu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục TĐC (để BC);
- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội Gas VN;
- Lưu VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/QĐ-QLCL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 56/QĐ-QLCL

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204541