• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Quyết định 56/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 56/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:56 /QĐ-UBND Ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018.

1.2. Xem xét đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Sở, ngành, đơn vị để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

2.2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

2.3. Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh

a) Nội dung hoạt động: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn quản lý.

b) Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch được ban hành;

c) Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện;

d) Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2018.

2.2. Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Sản phẩm đầu ra: Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

d) Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

e) Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

2.3. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh

a) Nội dung hoạt động:

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

d) Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

e) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

2.4. Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh (lồng ghép với kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh)

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

b) Phạm vi kiểm tra:

+ Kiểm tra tình hình chung về thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn địa phương.

+ Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực cụ thể (kiểm tra chuyên đề) tại một số sở, ngành, địa phương.

c) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra.

d) Đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.

đ) Thời gian kiểm tra: Quý III/2018.

2.5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

b) Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý kết quả điều tra khảo sát.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

d) Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương.

e) Đối tượng điều tra, khảo sát: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức cá nhân có liên quan.

f) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018.

3. Báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh

Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 theo yêu cầu tại mục 5, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Thông tư số 14/2014/TT-BTP có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực trọng tâm (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp) và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

c) Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 tại địa phương.

d) Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cơ quan, cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 56/QĐ-UBND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374187