• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 563/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND, ngày 20/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Xét Tờ trình số 13/TTr-CAT-PV11 ngày 02/4/2014 của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện quy chế theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 563/QĐ-UBND, ngày 14/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ hội họp, thông tin báo cáo của các thành viên, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh trong việc triển khai, tổ chức thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các thành viên, các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long quy định tại Điều 1, Quyết định số 1890/QĐ-UBND, ngày 20/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

b) Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Điều 2. Chức năng:

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/02/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 04/12/2001 giữa Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/CP và các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

2. Theo dõi tiến độ triển khai, thực hiện, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các sở, ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những chế độ, chính sách đối với những người trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người; Chương trình hành động phòng, chống mại dâm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyền hạn:

1. Được kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/02/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 04/12/2001 giữa Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/CP và các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

2. Được quyền yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu) kết quả triển khai thực hiện gửi về Ban Chỉ đạo để theo dõi.

Điều 5. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo:

Công an tỉnh là thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; là đầu mối phối hợp hành động trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh (Địa chỉ: Số 71/22A, Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 070. 3866422, 070. 3823328, Fax: 070. 3822543).

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo điều hành trực tiếp, toàn diện các mặt công tác của Ban Chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị số 09-CT/TW, Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQLT, Nghị quyết số 09/CP và các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phân công cho các Phó Trưởng ban, thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của các chương trình, kế hoạch.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

4. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

Điều 7. Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực:

1. Giúp Trưởng ban điều hành, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với những công việc do mình giải quyết.

2. Chuẩn bị và đề xuất với Trưởng ban về nội dung, chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Ban Chỉ đạo.

3. Giúp Trưởng ban Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

4. Khi được Trưởng ban ủy quyền, triệu tập và chủ trì các cuộc họp, ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

5. Giúp Trưởng ban phụ trách công tác triển khai, đôn đốc, theo dõi việc thực Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị số 09-CT/TW, Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQLT, Nghị quyết số 09/CP và các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người và phòng, chống ma túy.

6. Trực tiếp chỉ đạo công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Trưởng ban:

1. Giúp Trưởng ban thực hiện công việc theo nhiệm vụ được phân công.

2. Thay mặt Trưởng ban điều hành và giải quyết các công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

3. Giúp Trưởng ban Chỉ đạo, theo dõi các tổ chức thành viên của mặt trận và Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phát động toàn dân tham gia công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng được tha tù, đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

4. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công, đưa ra thảo luận, quyết định; tham gia góp ý kiến vào các văn bản do Văn phòng Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo biên soạn.

5. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo; thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 9. Các ủy viên:

1. Phó Giám đốc Công an tỉnh, ủy viên thường trực:

a) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo trong việc điều hành, đôn đốc, theo dõi triển khai, thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị số 09-CT/TW, Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQLT, và các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

b) Giúp Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình chung kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc báo cáo về Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương định kỳ hoặc đột xuất.

c) Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công, đưa ra thảo luận, quyết định; tham gia góp ý kiến vào các văn bản do Văn phòng Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo biên soạn.

d) Được thay mặt Ban Chỉ đạo ký các văn bản khi được Trưởng ban ủy quyền.

đ) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban thường trực phân công.

2. Ủy viên (Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội):

a) Giúp Trưởng ban chỉ đạo trong việc điều hành, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện công tác trên lĩnh vực phụ trách.

b) Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc các lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách trên địa bàn tỉnh về cơ quan thường trực định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

c) Chuẩn bị các ý kiến về những vấn đề đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định; tham gia góp ý kiến vào các văn bản do Văn phòng Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo biên soạn.

d) Chủ trì thực hiện các Dự án, Đề án, Tiểu Đề án thuộc các Chương trình về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người và thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban thường trực phân công.

3. Ủy viên (Lãnh đạo Sở Y tế):

a) Giúp Trưởng ban chỉ đạo trong việc điều hành, triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn và có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện công tác trên lĩnh vực phụ trách.

b) Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc các lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách trên địa bàn tỉnh về cơ quan thường trực định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

c) Chuẩn bị các ý kiến về những vấn đề đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định; tham gia góp ý kiến vào các văn bản do Văn phòng Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo biên soạn.

d) Chủ trì thực hiện các Dự án, Đề án, Tiểu Đề án thuộc các Chương trình về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người và thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban thường trực phân công.

4. Ủy viên (Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể khác):

a) Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, theo dõi, nắm tình hình, báo cáo, đề xuất chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc các lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách trên địa bàn tỉnh về cơ quan thường trực định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

c) Chuẩn bị các ý kiến về những vấn đề đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định; tham gia góp ý kiến vào các văn bản do Văn phòng Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo biên soạn.

d) Chủ trì thực hiện các Dự án, Đề án, Tiểu Đề án thuộc các Chương trình về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người và thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban thường trực phân công.

Chương III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

Điều 10. Chế độ hội họp:

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh định kỳ 06 tháng họp một lần để kiểm điểm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và có các cuộc họp đột xuất do Trưởng ban Chỉ đạo triệu tập. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo vắng họp phải báo cáo đồng chí Trưởng ban (qua cơ quan thường trực ban) trước thời gian tổ chức họp ít nhất 02 ngày làm việc để phân công nhiệm vụ, điều phối công việc cho phù hợp. Riêng những cuộc họp quan trọng có liên quan trực tiếp đến ngành thì phải cử thành viên khác đi thay để tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban và tổ chức thực hiện.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng, 1 năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn báo cáo (bằng văn bản) về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc các lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo.

Chương IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Kinh phí hoạt động:

1. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh được sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nguồn ngân sách do Trung ương và ngân sách địa phương phân bổ và quản lý, sử dụng, quyết toán theo quy định.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm lập dự toán, phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm lập dự toán, phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo phục vụ công tác phòng, chống mại dâm và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

4. Sở Y tế chịu trách nhiệm lập dự toán và phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo:

Trường hợp thành viên Ban chỉ đạo nghỉ hưu, thay đổi công tác hoặc có quyết định đi công tác, học tập dài hạn (liên tục từ 3 tháng trở lên) thì lãnh đạo ngành là thành viên Ban chỉ đạo phải thông báo cho Cơ quan thường trực (Công an tỉnh) trước thời gian cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đi công tác, học tập dài hạn ít nhất 01 tháng để kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn, điều phối các hoạt động phù hợp.

Điều 14. Sử dụng con dấu và chế độ theo dõi văn bản ban hành:

1. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực, ủy viên thường trực sử dụng con dấu của Công an tỉnh.

3. Sổ theo dõi số văn bản đi của Ban chỉ đạo do Cơ quan thường trực quản lý và cung cấp số của văn bản ban hành.

Điều 15. Tổ chức thực hiện:

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo về Cơ quan thường trực để tổng hợp đưa ra tập thể Ban chỉ đạo thảo luận, thống nhất và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm dõi việc thực hiện các nội dung quy chế và đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 563/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 563/QĐ-UBND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236405