• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật thống kê

 

Quyết định 568/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch của Ngành Tư pháp thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 568/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 501/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 501/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 568/QĐ-BTP ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã thuộc trách nhiệm của Bộ, Ngành Tư pháp theo quy định tại Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Quyết định số 501/QĐ-TTg).

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông và các phương pháp khoa học dữ liệu để nâng cao chất lượng hoạt động thống kê Ngành Tư pháp, hướng đến hệ thống thông tin thống kê theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng và bảo mật thông tin theo, quy định nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của Ngành Tư pháp dựa trên thông tin thống kê.

2. Yêu cầu

Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm triển khai của Bộ, Ngành Tư pháp quy định tại Quyết định số 501/QĐ-TTg , đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp cht chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đối với từng nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ

Trên cơ sở trách nhiệm của các Bộ, ngành đã được xác định tại Quyết định số 501/QĐ-TTg , Bộ, Ngành Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì và phối hợp bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Nội dung nhiệm vụ; kết quả; thời hạn hoàn thành; đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị có thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, đồng thời có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch.

3. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp thực hiện và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc thực hiện Kế hoạch này.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 501/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 568/QĐ-BTP ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Nhiệm vụ

Kết quả

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Rà soát chuẩn hóa nguồn dữ liệu thống kê hiện có của Bộ, Ngành Tư pp

Báo cáo rà soát chuẩn hóa nguồn dữ liệu thống kê hiện có của Bộ, Ngành Tư pháp

Tháng 6/2020

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

2

Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến thông tin thống kê do Bộ, Ngành Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện

Số liệu phổ biến thông tin thống kê Ngành Tư pháp trích xuất tự động từ phần mềm thống kê Ngành Tư pháp

Tháng 12/2022

Cục Công nghệ thông tin

Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ

3

Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ quản lý và hoạt động thống kê nhà nước tại Bộ, Ngành Tư pháp

Hệ thống cơ sở dữ liệu hành chính dựa trên nền tảng các phần mềm chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp phục vụ trích xuất thông tin thống kê

 

 

 

 

3.1. Nâng cấp, triển khai Phần mềm thống kê theo chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư thay thế Thông tư 04/2016/TT- BTP

Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp

Tháng 12/2020

Cục Công nghệ thông tin

Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các bộ, ngành và các cơ quan tư pháp địa phương

 

3.2. Tích hợp và kết nối các phần mềm chuyên môn vào phần mềm thống kê Ngành Tư pháp

Biểu thống kê được trích xuất tự động

Tháng 12/2020

Cục Công nghệ thông tin

Cục Kế hoạch - Tài chính vàc đơn vị thuộc Bộ

 

3.3. Cập nhật các cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ quản lý và hoạt động thống kê nhà nước tại Bộ, Ngành Tư pháp

Các cơ sở dữ liệu trong các phần mềm chuyên môn và phần mềm thống kê

12/2020

Cục Công nghệ thông tin

Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các bộ, ngành và các cơ quan tư pháp địa phương

4

Xây dựng mẫu ghi chép ban đầu phù hợp với mục đích quản lý hành chính và thống kê nhằm thống nhất hệ thống thông tin hành chính phục vụ hoạt động thống kê nhà nước

Lồng ghép trong Thông tư về nghiệp vụ chuyên môn trong từng lĩnh vực và Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê Ngành Tư pháp

Tháng 12/2021

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

5

Quy hoạch và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại gắn liền với việc xây dựng phần mềm thống kê Ngành Tư pháp và các phần mềm chuyên môn, đáp ng nhu cầu ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành Tư pháp

- Bản quy hoạch hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông của Bộ Tư pháp

- Kế hoạch và phương án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông

Tháng 12/2023

Cục Công nghệ thông tin

Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ

6

Ứng dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy trong các cuộc điều tra thống kê (nếu có) do Bộ Tư pháp chủ trì

Phiếu điều tra điện tử dần thay thế cho phiếu giấy

Tháng 12/2025

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Kế hoạch - Tải chính và Cục Công nghệ - thông tin

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 568/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 11/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 568/QĐ-BTP

481

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408812