• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Quyết định 57/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số: 13/STP-XD&KTVBQPPL ngày 5/01/2021 về việc đề nghị công b Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020, cụ thể như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần;

(Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT HĐND TPVY, TPPY;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng TT&GTĐT t
nh;
- CPVP UBND tỉnh;
- CVNCTH;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số
57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Về việc ban hành quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu cho các xã, phường, thị trấn khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng

Từ ngày 02/8/2008

Do Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25-7-2008 của HĐND tỉnh hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

2.

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 09/4/2011

Về hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

Từ ngày 17/4/2011

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

3.

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND ngày 09/4/2011

Về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020

Từ ngày 17/4/2011

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

4.

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Từ ngày 24/12/2011

Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

5.

Nghị quyết

75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012

Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020

Từ ngày 01/01/2013

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

6.

Nghị quyết

94/2013/NQ-HĐND ngày 16/07/2013

Ban hành một số chính sách hỗ trợ cho trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020

Từ ngày 20/7/2013

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

7.

Nghị quyết

107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh

Từ ngày 22/12/2013

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

8.

Nghị quyết

152/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014

Thông qua bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/12/2014

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

9.

Nghị quyết

159/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014

Về việc hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020

Từ ngày 22/12/2014

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

10.

Nghị quyết

163/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014

Về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020

Từ ngày 22/12/2014

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

11.

Nghị quyết

175/2015/NQ-HĐND ngày 28/7/2015

Về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

12.

Nghị quyết

189/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

13.

Nghị quyết

196/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

14.

Nghị quyết

201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

15.

Nghị quyết

205/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

16.

Nghị quyết

207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

17.

Nghị quyết

209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

18.

Nghị quyết

210/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

19.

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Từ ngày 01/8/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

20.

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Về một số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Từ ngày 01/8/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

21.

Nghị quyết

56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Từ ngày 01/01/2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 25/7/2020

22.

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số dự án theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 18/7/2017

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

23.

Nghị quyết

31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

Từ ngày 06/11/2017

Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

24.

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

V/v sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Từ ngày 29/12/2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 25/7/2020

25.

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018

V/v Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh

Từ ngày 20/7/2018

Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

26.

Nghị quyết

37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

Từ ngày 20/12/2018

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

27.

Nghị quyết

42/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 01/01/2019

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

28.

Nghị quyết

19/2019/NQ-UBND ngày 03/05/2019

Về việc hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 15/5/2019

Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

29.

Nghị quyết

90/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Từ ngày 01/01/2020

Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

QUYẾT ĐỊNH

30.

Quyết định

1100/1999/QĐ-UB ngày 06/5/1999

Về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành các cấp trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Từ ngày 06/5/1999

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1100/1999/QĐ-UB ngày 06/5/1999 và Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 20/4/2020

31.

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005

Về việc ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ - Tin học tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 1749/QĐ- UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Danh mục các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh

Hết ngày 14/6/2008

Từ ngày 01/01/2021

32.

Quyết định

47/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006

Về việc quy định mức đóng góp của người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 14/7/2006

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1100/1999/QĐ-UB ngày 06/5/1999 và Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 20/4/2020

33.

Quyết định

57/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007

Về việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng

Từ ngày 18/10/2007

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng

Từ ngày 20/4/2020

34.

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

Về việc Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020

Từ ngày 20/4/2011

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

35.

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011

Về Ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 31/10/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 01/12/2020

36.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 20/07/2012

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 30/7/2012

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 01/12/2020

37.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 20/6/2013

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 23/07/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 03/8/2020

38.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014

Ban hành Quy định tạm thời chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cơ quan Báo chí in, Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 06/03/2014

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 20/10/2020

39.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 21/04/2014

Thực hiện Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 01/5/2014

Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

40.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 14/05/2014

Ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo

Từ ngày 24/5/2014

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 21/09/2020 của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 28/9/2020

41.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 14/07/2014

Ban hành Quy định phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bt động sn; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình

Từ ngày 24/7/2014

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 23/03/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 06/4/2020

42.

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 15/11/2014

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 10/09/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 25/9/2020

43.

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015 -2019

Từ ngày 01/01/2015

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

Từ ngày 01/01/2020

44.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 18/05/2015

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến ti Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015- 2020

Từ ngày 28/5/2015

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

45.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 30/09/2015

Về việc ban hành quy định mức nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước khi chuyển đất lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 10/10/2015

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 10/5/2020

46.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020

Từ ngày 01/01/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

47.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Ban hành Quy định hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020

Từ ngày 14/02/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

48.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 09/03/2016

Về việc Quy định chế độ hỗ trđối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 19/3/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

49.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 15/03/2016

Ban hành Quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 25/3/2016

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 10/02/2020

50.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 15/03/2016

Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Từ ngày 15/3/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

51.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 29/04/2016

Về việc bổ sung giá đất ở của một số vị trí trên địa bàn xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên vào bảng giá đất 05 năm 2015 -2019 của tỉnh

Từ ngày 09/5/2016

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

Từ ngày 01/01/2020

52.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 06/05/2016

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

Từ ngày 16/5/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

53.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Về việc Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Từ ngày 21/5/2016

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 04/09/2020 của UBND tỉnh về Quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 15/9/2020

54.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

Về việc quy định quản lý kinh phí hỗ trợ hoạt động phân luồng học nghề và giải quyết việc làm tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh

Từ ngày 30/5/2016

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

55.

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/12/2016

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

Từ ngày 01/01/2020

56.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

Ban hành Quy định đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020

Từ ngày 07/8/2017

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

57.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017

Về việc bổ sung giá đất ở vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (Lần 3)

Từ ngày 18/11/2017

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

Từ ngày 01/01/2020

58.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 02/02/2018

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 30/8/2020

59.

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 27/06/2018

Về việc bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (Bổ sung lần 4)

Từ ngày 10/7/2018

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

Từ ngày 01/01/2020

60.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

Về ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND

Từ ngày 05/11/2018

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

61.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Về quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 28/12/2018

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

62.

Quyết định

08/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019

Về ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020

Từ ngày 25/02/2019

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

63.

Quyết định

10/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019

Về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Vĩnh Phúc

Từ ngày 05/3/2019

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

64.

Quyết định

13/2019/QĐ-UBND ngày 01/03/2019

Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 12/3/2019

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 10/5/2020

65.

Quyết định

14/2019/UBND ngày 26/03/2019

Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 05/4/2019

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 và Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 01/7/2020

66.

Quyết định

17/2019/QĐ-UBND ngày 05/04/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016- 2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 15/4/2019

Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

67.

Quyết định

33/2019/QĐ-UBND ngày 05/08/2019

Về quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh

Từ ngày 15/5/2019

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh hết hiệu lực do Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản

Từ ngày 01/01/2021

68.

Quyết định

40/2019/QĐ-UBND ngày 29/08/2019

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5)

Từ ngày 10/9/2019

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

Từ ngày 01/01/2020

69.

Quyết định

44/2019/QĐ-UBND ngày 30/09/2019

Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 11/10/2019

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 và Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 01/7/2020

70.

Quyết định

61/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 01/01/2020

Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản.

Từ ngày 01/01/2021

CHỈ TH

71.

Chỉ thị

10/CT ngày 12/3/1997

Về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện hút ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên

Từ năm 1997

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 10/CT ngày 12/3/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc “về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện hút ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên”.

Từ ngày 06/4/2020

Tổng số: 71 văn bản (Trong đó: 29 Nghị quyết; 41 Quyết định; 01 Chỉ thị)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số
57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

Về việc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi

- Nội dung số thứ tự 4,5,6 của bảng biểu tại điểm a Khoản 2 Điều 1.

- Điểm c Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi bởi nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 15/07/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghquyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.

Từ ngày 26/7/2019

2.

Nghị quyết

50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018

Về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021

- Khoản 1 Điều 1;

- Điểm b Khoản 2 Điều 1;

- Điểm đ Khoản 3 Điều 1;

- Đoạn 6 điểm a Khoản 4 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021

Từ ngày 25/7/2020

3.

Nghị quyết

38/2019/NQ-HĐND ngày 15/07/2019

Về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 1 Điều 1

Hết thời hạn thực hiện được quy định trong Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND.

Từ ngày 01/01/2021

QUYẾT ĐỊNH

 

4.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016

Ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc

Các nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND hết hiệu lực gồm:

- Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 16, Điều 17;

- Mục 5 Chương II.

Được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 10/3/2020

5.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 3 Điều 3.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi khoản 3, Điều 3 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 05/12/2020

6.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các nội dung Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành gồm:

- Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 13;

- Điểm a Khoản 1 Điều 6;

- Điểm a Khoản 1 Điều 7;

- Khoản 1 Điều 9;

- Cụm từ “thị xã”.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 15/01/2020

7.

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Về ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các nội dung Quy định quản lý hoạt động sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành gồm:

- Khoản 2 Điều 6;

- Điểm b Khoản 2 Điều 10;

- Điều 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/06/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 22/6/2020

8.

Quyết định

09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019

Về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành gồm:

- Khoản 3 Điều 3;

- Điều 4;

- Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5;

- Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 12 Điều 6;

- Khoản 4 và Khoản 6 Điều 7.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND .

Từ ngày 17/4/2020

9.

Quyết định

29/2019/QĐ-UBND ngày 16/07/2019

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành gồm:

- Khoản 1 Điều 1;

- Điều 6, Điều 7;

- Khoản 2 Điều 8;

- Khoản 2 và Khoản 4 Điều 9;

- Khoản 2 Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 13/02/2020

10.

Quyết định

07/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

Về việc ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 7/10/2020 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 01/11/2020

11.

Quyết định

12/2020/QĐ-UBND ngày 18/03/2020

Về việc quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 4 Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi khoản 4 Điều 11 Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh.

Từ ngày 05/12/2020

Tổng số: 11 văn bản (Trong đó: 03 Nghị quyết; 08 Quyết định)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 12/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 57/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472105