• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2020 về công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Quyết định 570/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 570/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ HẠN NGẠCH GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN BIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 84/TTr-SNN ngày 14/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển cụ thể như sau:

1. Giấy phép khai thác thuỷ sản vùng khơi: 50 giấy phép;

2. Giấy phép khai thác thuỷ sản vùng lộng: 49 giấy phép;

3. Giấy phép khai thác thuỷ sản vùng ven bờ: 42 giấy phép.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo hạn ngạch được công bố; chủ động điều chỉnh cơ cấu nghề khai thác thuỷ sản trong hạn ngạch quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục thủy sản;
- Lưu VT, VP3.
Bh_VP3_QĐ32

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 570/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 22/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 570/QĐ-UBND

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446194