• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 575/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Tải về Quyết định 575/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 575/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện An Biên tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 54/TTr-STNMT ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện An Biên (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Biên) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (kèm theo Bảng 1).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (kèm theo Bảng 2).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (kèm theo Bảng 3).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Trong kế hoạch năm 2020 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện An Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện An Biên:

a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát trin bền vững.

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

đ) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện An Biên báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 của Quyết định;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN;
- Lưu: VT, dtnha (3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng

 

Bảng 1

PHÂN BỔ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN AN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 575/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Thứ Ba

Đông Yên

Đông Thái

Nam Yên

Hưng Yên

Tây Yên

Tây Yên A

Nam Thái

Nam Thái A

(1)

(2)

(3)=(4)+...(12)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Diện tích tự nhiên

40.028,97

1.538,24

5.562,45

5.935,90

5.310,71

4.726,92

4.577,88

2.860,91

5.241,85

4.274,11

1

Đất nông nghiệp

35.944,15

1.277,21

5.076,58

5.360,69

4.944,20

4.091,67

3.910,86

2.489,76

4.833,01

3.960,18

1.1

Đất trồng lúa

27.634,41

1.107,35

4.571,01

4.898,14

4.065,09

3.268,42

2.847,87

1.949,71

3.371,68

1.555,14

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

6.794,37

903,88

2.225,22

1.462,39

90,00

1.027,88

905,00

180,00

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

88,64

 

24,43

 

 

64,21

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

3.641,96

169,86

481,14

462,20

277,37

759,04

811,52

540,05

58,97

81,81

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.719,34

 

 

 

344,94

 

251,47

 

396,13

726,79

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

2.859,45

 

 

 

256,80

 

 

 

1.006,22

1.596,43

1.8

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

0,35

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

4.084,82

261,04

485,87

575,21

366,51

635,24

667,02

371,15

408,85

313,93

2.1

Đất quốc phòng

10,75

 

 

 

1,52

8,75

0,35

0,07

0,06

 

2.2

Đất an ninh

11,12

1,05

9,42

0,61

0,04

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

3,18

0,26

 

0,10

0,27

0,12

0,25

0,35

0,44

1,39

2.7

Đất cơ ssản xuất phi nông nghiệp

11,84

1,48

 

8,34

1,51

0,42

 

0,07

0,01

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng

1.280,64

87,85

135,35

153,81

237,96

113,91

191,43

107,15

109,45

143,73

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

0,76

 

0,76

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thi, xử lý chất thi

2,13

 

 

2,13

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

948,23

 

151,01

202,70

118,17

100,70

102,02

78,10

108,07

87,47

2.14

Đất tại đô thị

101,87

101,87

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

11,86

4,37

0,52

3,11

0,55

0,42

0,54

0,91

0,95

0,49

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

7,28

2,41

 

 

 

0,64

1,59

1,04

1,61

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

2,98

0,32

0,20

2,10

 

 

 

0,36

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,77

0,04

 

0,05

0,62

 

0,01

 

 

0,05

2.22

Đt khu vui chơi, gii trí công cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

2,52

 

 

0,11

0,11

0,07

0,68

0,43

1,12

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

1.677,94

61,39

181,61

198,22

5,76

410,21

370,14

182,68

187,14

80,80

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

10,94

 

7,00

3,94

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

1.538,24

1.538,24

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: *Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

 

Bảng 2

DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI TRONG KỲ KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 575/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng din tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Thứ Ba

Đông Yên

Đông Thái

Nam Yên

Hưng Yên

Tây Yên

Tây Yên A

Nam Thái

Nam Thái A

(1)

(2)

(3)=(4)+..(12)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

95,08

20,40

24,96

11,62

0,41

30,28

3,12

2,45

0,47

1,37

1.1

Đất trồng lúa

42,71

13,64

10,48

7,90

 

8,55

0,55

1,59

 

 

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

23,71

0,64

10,48

3,9

 

6,55

0,55

1,59

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

52,07

6,76

14,48

3,72

0,41

21,73

2,57

0,56

0,47

1,37

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

0,30

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

9,19

0,34

2,15

4,85

 

1,50

 

0,35

 

 

 

Bảng 3

DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH TRONG KỲ KẾ HOẠCH 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 575/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Thứ Ba

Đông Yên

Đông Thái

Nam Yên

Hưng Yên

Tây Yên

Tây Yên A

Nam Thái

Nam Thái A

(1)

(2)

(3)=(5)..+ (12)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

112,46

22,88

26,81

16,19

1,97

33,06

3,92

3,18

2,20

2,24

1.1

Đất trồng lúa

42,71

13,64

10,48

7,90

 

8,55

0,55

1,59

 

 

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

23,71

0,64

10,48

3,90

 

6,55

0,55

1,59

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

69,75

9,24

16,33

8,29

1,97

24,51

3,37

1,59

2,20

2,24

2

Chuyển nội bộ PNN

9,19

0,34

2,15

4,85

 

1,50

 

0,35

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 575/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Lê Thị Minh Phụng
Ngày ban hành: 06/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 575/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446010