• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Quyết định 575/QĐ-UBND phê duyệt đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn thu quỹ Phòng, chống thiên tai và giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 575/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ GIAO CHỈ TIÊU THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 05/TTr-PCTTTKCN ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn thu quỹ Phòng, chống thiên tai và giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

- Tổng số đối tượng xét miễn, giảm, tạm hoãn gồm:

- Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: 16 doanh nghiệp;

- Lao động khác là: 89.127 người;

- Cán bộ, công chức, viên chức là 05 người.

- Tổng số tiền thu Quỹ Phòng, chống thiên tai là: 8.722.041.565 đồng (Tám tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, không trăm bốn mươi mốt ngàn, năm trăm sáu mươi lăm đồng).

(Kèm theo bảng phụ lục phê duyệt đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn thu quỹ Phòng, chống thiên tai và giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2016).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

BẢNG PHỤ LỤC PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN THU QUỸ PCTT VÀ CHỈ TIÊU THU QUỸ PCTT NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND, ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

TT

Đơn vị

Số tiền thu Quỹ PCTT
(đồng)

Đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn thu Quỹ PCTT

Ghi chú

Lao động khác
(người)

Cán bộ, Công chức, viên chức
(người)

Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập
(doanh nghiệp)

01

Thành phố Vĩnh Long

1.088.245.000

0

 

 

Kế hoạch số: 01/KH-PCTT&TKCN ngày 27/01/2016 của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN Thành phố Vĩnh Long.

02

Thị xã Bình Minh

648.815.000

11.798

 

 

Kế hoạch số: 07/KH-PCTT&TKCN ngày 19/01/2016 của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN Thị xã Bình Minh.

03

Huyện Long Hồ

1.682.010.655

21.537

 

 

Tờ trình số: 20/TTr-UBND ngày 07/3/2016 của UBND huyện Long Hồ.

04

Huyện Mang Thít

1.036.307.229

7.079

 

 

Tờ trình số: 08/TTr-PCTT&TKCN ngày 07/3/2016 của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Mang Thít.

05

Huyện Vũng Liêm

1.344974.250

0

 

 

Tờ trình số: 29/TTr-PCTT&TKCN ngày 23/02/2016 của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Vũng Liêm.

06

Huyện Tam Bình

909.581.000

18.723

 

 

Kế hoạch ngày 20/01/2016 của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Tam Bình.

07

Huyện Trà Ôn

1.258.522.302

12.624

05

 

Tờ trình số: 20/TTr-UBND ngày 29/2/2016 của UBND huyện Trà Ôn.

08

Huyện Bình Tân

753.586.129

17.366

 

16

Bảng đăng ký số: 01/BĐK-PCTT ngày 19/01/2016 của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Bình Tân.

 

Tổng cộng:

8.722.041.565

89.127

05

16

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 575/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 16/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 575/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329968