• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 575/QĐ-UBND-HC về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013

Tải về Quyết định 575/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- CQĐD Bộ NV tại TPHCM;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tại Quyết định này được điều chỉnh bởi Điều 1 Quyết định 981/QĐ-UBND-HC

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013 đã được phê duyệt tại Quyết định số 575/QĐ-UBND-HC ngày 17/6/2013 của UBND Tỉnh, như sau: Điều chỉnh và bổ sung từ 134 chỉ tiêu tăng lên 166 chỉ tiêu. Trong đó, ngạch cán sự và tương đương là 22 chỉ tiêu; ngạch chuyên viên cao đẳng và tương đương là 10 chỉ tiêu; ngạch chuyên viên và tương đương là 134 chỉ tiêu.

(Kèm theo phụ lục thống kê cụ thể từng chuyên ngành)

Xem nội dung VB
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tại Quyết định này được điều chỉnh bởi Điều 1 Quyết định 981/QĐ-UBND-HC
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 575/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 17/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 575/QĐ-UBND-HC

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210610