• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, định mức đối với công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 577/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU, THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH QUY MÔ NHỎ, KỸ THUẬT THI CÔNG ĐƠN GIẢN PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 601/SXD-HĐXD ngày 15/7/2014 và của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 63/TTr-VPĐP, ngày 03/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, định mức đối với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình:

- Cổng làng: 10 mẫu thiết kế bản vẽ thi công.

- Nhà văn hóa, khu thể thao thôn: 03 mẫu thiết kế bản vẽ thi công.

- Nghĩa trang nhân dân: 03 mẫu thiết kế bản vẽ thi công.

- Thoát nước khu dân cư: 02 mẫu thiết kế cơ sở.

- Bãi tập kết, trung chuyển rác thải: 05 mẫu thiết kế cơ sở.

- Công trình văn hóa thể thao xã: 01 mẫu thiết kế cơ sở.

- Điểm trường mẫu giáo, mầm non thôn: 01 mẫu thiết kế cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Bình; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử.
- Lưu VT, VP3, VP4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 577/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 30/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 577/QĐ-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249729