• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


 

Quyết định 5776/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 897/QĐ-TTg “Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 5776/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5776/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 897/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “BAN HÀNH TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH THỦ TỤC CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU, VÙNG AN TOÀN KHU” TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu”;

Căn cứ Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3779/TTr-SNV ngày 21 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (Vụ CQĐP);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (3b); .
- VPUB: các PVP;
- Phòng VX, ĐT, TH, NCPC, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) T.100

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

 

K HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 897/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “BAN HÀNH TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH THỦ TỤC CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU, VÙNG AN TOÀN KHU” TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu” (gọi tắt là Quyết định 897/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 897/QĐ-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN:

1. Mục đích:

Trên cơ sở quy định về tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo Quyết định 897/QĐ-TTg , các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận nhằm ghi nhận các địa danh lịch sử cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, văn hóa; tạo điều kiện nâng cao đời sng vật cht, tinh thần của nhân dân trong vùng căn cứ cách mạng.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc đối với các thế hệ hiện tại và mai sau.

Làm cơ sở để Nhà nước hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, du lịch cho xã An toàn khu; phục vụ công tác lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

2. Yêu cầu:

Rà soát toàn bộ phường - xã - thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xác định xã An toàn khu; vùng An toàn khu để lập hồ sơ theo quy định gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Phạm vi:

Trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 897/QĐ-TTg .

- Nhiệm vụ:

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 897/QĐ-TTg .

- Thời gian hoàn thành: tháng 10 năm 2016.

2. Đối với hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu.

a) Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn tiến hành rà soát các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xác định xã An toàn khu đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu bao gồm:

+ Phần lí lịch nêu rõ tên gọi trước đây và hiện nay của phường - xã - thị trấn; vị trí, diện tích và dân số hiện nay; nêu rõ và phân tích các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng, thành tích phục vụ cách mạng được cấp có thẩm quyền ghi nhận,... diễn ra trên địa bàn.

+ Bảng tổng hợp các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng.

+ Các tài liệu, tư liệu, hình ảnh, xác nhận của nhân chứng lịch sử...

- Thành lập Hội đồng thẩm định có từ 05 đến 07 người để thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu của Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn gồm:

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban, đoàn thể liên quan cấp huyện.

+ Đại diện Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn có hồ sơ đề nghị.

- Báo cáo Ban Thường vụ quận - huyện ủy theo quy định, lập tờ trình kèm theo hồ sơ trình y ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ).

- Thời gian hoàn thành: tháng 4 năm 2017.

b) Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp các Sở - ngành thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, lập Tờ trình Thủ tướng Chính phủ (kèm theo hồ sơ), gửi Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành: tháng 6 năm 2017.

c) Sở Tài chính có trách nhiệm:

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố dự toán kinh phí để hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11 năm 2016.

d) Các sở - ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm: hỗ trợ cung cấp, bổ sung các tư liệu, tài liệu có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý để hoàn thiện hồ sơ khoa học đnghị công nhận xã An toàn khu; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu của các địa phương theo quy định.

3. Đối với hồ sơ đề nghị công nhận vùng An toàn khu thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ tiêu chí xác định vùng An toàn khu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lập hồ sơ theo quy định đề nghị công nhận vùng An toàn khu thuộc địa bàn Thành phố; tham mưu y ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, lập tờ trình Thủ tướng Chinh phủ (kèm theo hồ sơ) gửi Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

2. Sở Nội vụ làm đầu mối liên hệ giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5776/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5776/QĐ-UBND

278

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328896