• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 58/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh) tại Tờ trình số 268/TTr-SNN-VPĐP ngày 06/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới,m cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí và xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các xã xây dựng nông thôn mới trong phạm vi toàn Tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Nông thôn: Là phần lãnh thổ được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ ban nhân dân xã.

2. Thôn: Là tên gọi chung của thôn, làng, bản, buôn… là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một xã.

3. Xã đặc biệt khó khăn, gồm:

- Các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Chương trình 135), các xã bãi ngang ven biển, các xã khác được hưởng cơ chế đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Chính phủ;

- Các xã thuộc các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo qui định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 3. Phương pháp xác định các tiêu chí đạt chuẩn

Chi tiết về phương pháp xác định các tiêu chí đạt chuẩn, từ tiêu chí số 01 đến tiêu chí số 19 (được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ các quy định của hướng dẫn này, các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá và thẩm định việc đạt chuẩn cho các xã đăng ký về đích và đạt tiêu chí hàng năm, chậm nhất là 15/12 hàng năm có báo cáo tổng hợp toàn Tỉnh, gửi về UBND Tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh.

2. Nếu xảy ra trường hợp có các điều kiện cụ thể khác với các chuẩn trong hướng dẫn này, nhưng lại phù hợp với địa phương, đáp ứng các yêu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì sở, ban, ngành, địa phương liên quan báo cáo với Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần bổ sung chỉnh sửa, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan báo cáo đề xuất, kiến nghị cụ thể về Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh trình xin ý kiến UBND Tỉnh.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- CVP, các PVP UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, To

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Lê Văn Trúc
Ngày ban hành: 27/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 58/2015/QĐ-UBND

2.712

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296678