• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch đấu nối và đường gom quốc lộ 38B, quốc lộ 38 đoạn dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030

Tải về Quyết định 58/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐẤU NỐI VÀ ĐƯỜNG GOM QUỐC LỘ 38B, QUỐC LỘ 38 ĐOẠN DỐC SUỐI - NGÃ 3 ĐINH ĐIỀN, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2015-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Công văn số 3058/TCĐBVN-ATGT ngày 16/6/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận quy hoạch điểm đấu nối với QL.38B tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 55/TTr-SGTVT ngày 06/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch đấu nối và đường gom quốc lộ 38B, quốc lộ 38 đoạn dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

1. Tuân thủ các nguyên tắc đấu nối và đường gom đảm bảo giao thông dòng chính trên quốc lộ, có những châm chước nhất định tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đấu nối của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

2. Hạn chế tối đa không phát triển thêm các đấu nối mới liên thông ra quốc lộ mà tận dụng các vị trí đã có sẵn để kết hợp, giảm thiểu số lượng đấu nối vào quốc lộ.

3. Việc đấu nối đường nhánh vào các đoạn quốc lộ đi qua đô thị và đấu nối đường nhánh từ ca hàng xăng dầu vào các quốc lộ quy định riêng.

II. QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2015-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Các vị trí quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ ở khu vực ngoài đô thị (được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận):

1.1. Các vị trí đấu nối đường nhánh, đường gom vào quốc lộ 38B: Tổng số 10 điểm đấu nối, trong đó có 04 ngã tư, 06 ngã ba (chi tiết như Phụ Lục số 1 kèm theo).

1.2. Các vị trí đấu nối đường nhánh vào các đoạn quốc lộ qua đô thị (Thành phố Hưng Yên; thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ; thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ): Trước mắt thực hiện theo quy hoạch đô thị đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt. Trong giai đoạn sau tiếp tục hoàn thiện quy hoạch xây dựng các đô thị để quy hoạch xây dựng đường tránh hoặc có cơ sở thỏa thuận với Tng cục Đường bộ Việt Nam các vị trí đấu nối đường nhánh ở đô thị vào các quốc lộ theo nguyên tc có xây dựng đường gom hai bên, vị trí đấu nối đảm bảo cự ly như quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

1.3. Các vị trí đấu nối đường dẫn vào cửa hàng xăng dầu trên các quốc lộ: Các vị trí đấu nối đường dn vào các cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ được tạm thời tồn tại, hết năm 2015 thực hiện theo quy hoạch thỏa thuận với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc đấu nối vào hệ thống đường gom.

1.4. Các đường nhánh hiện có ở lân cận các vị trí đấu nối được quy hoạch sẽ phải tiến hành từng bước xây dựng đường gom đường bộ để gom các đưng nhánh này vào các vị trí đấu nối đã được thỏa thuận, các vị trí này sẽ được đóng lại khi xây dựng xong hệ thống đường gom.

1.5. Các đường nhánh mới đã được thỏa thuận quy hoạch đấu nối vào quốc lộ phải được chủ đầu tư các công trình lập thiết kế kỹ thuật vị trí đấu nối gửi đến các cơ quan quản lý đường bộ để được xem xét chấp thuận theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Quy mô và hình thức nút giao được xây dựng theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.

1.6. Các trường hợp đấu nối khác: Các đường nhánh hoặc đường dẫn vào cửa hàng xăng dầu có nhu cầu đấu nối trực tiếp vào quốc lộ tại các vị trí ngoài các vị trí đã được thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận bổ sung.

2. Quy hoạch đường gom dọc Quốc lộ 38B:

- Đường gom dọc bên phải (theo hướng cầu Tràng - cầu Yên Lệnh): Từ Km20+500 đến Km34+120, dài 8,92 km, quy mô đường cấp IV. Trong đó:

+ Các đoạn đường gom nằm ngoài hành lang an toàn giao thông (sau đây viết tt là HLATGT): 5,92 km.

+ Các đoạn đường gom sử dụng một phần HLATGT: 3,0km.

- Đường gom dọc bên trái (theo hướng cầu Tràng - cầu Yên Lệnh): Từ Km20+380 đến Km33+410, dài 9,09km, quy mô đường cấp IV. Trong đó:

+ Các đoạn đường gom nằm ngoài HLATGT: 7,82 km;

+ Các đoạn đường gom sử dụng một phần HLATGT: 1,27km.

(chi tiết như Phụ lục số 2 kèm theo)

3. Dự kiến quỹ đất và nhu cầu vốn đầu tư hệ thống đường gom

- Giai đoạn 2015-2020: Quỹ đất 4,45ha; dự kiến kinh phí: 83,7 tỷ đồng.

- Giai đoạn sau 2020: Quỹ đất 10,26ha; dự kiến kinh phí: 186,6 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giao thông Vận tải

- Ch trì, phi hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện thành phcó quốc lộ đi qua thực hiện công bố rộng rãi quy hoạch; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch đường gom và các vị trí đu nối đường nhánh vào quc lộ 38B, QL.38 đoạn dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức nút giao thông, điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn UBND các huyn, thành ph, các đơn vị liên quan thực hiện quản lý thống nhất quy hoạch các đim đấu nối vào quốc lộ; đồng thời chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải và các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý hoc đề nghị cấp trên có thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phm về đấu nối công trình vào quốc lộ.

- Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Quy hoạch đường gom và các vị trí đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 38B, QL.38 đoạn dốc Suối-ngã 3 Đinh Điền giai đon 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, các kế hoạch chi tiết phù hợp với tiến độ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt nhằm thực hiện xóa bỏ các điểm đấu nối (hiện có) không trong quy hoạch; đề xuất những giải pháp cần thiết để thực hiện quy hoạch- đnh kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch.

2. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố, công an huyện phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn giao thông đưng bộ.

3. UBND thành phố Hưng Yên; UBND huyện Tiên Lữ, Phù Cừ quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang đường bộ theo quy đnh của pháp lut- phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan liên quan thc hiện bảo vệ hành lang an toàn giao thông và kết cu hạ tầng đường bộ.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, thành phố Hưng Yên, UBND huyn Tiên Lữ, Phù Ctheo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với S Giao thông Vận tải thực hiện Quy hoạch đường gom và các vị trí đấu ni đường nhanh vào quốc lộ 38B, QL.38 đoạn dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành của tỉnh theo đúng quy định pháp luật; đồng thời căn cứ vào quy hoạch đường gom và các đim đu ni được phê duyệt tại Quyết định này đưa vào kế hoạch, các chương trình, mục tiêu đầu tư đtriển khai thực hiện có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc

 

PHỤ LỤC SỐ 01

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QL38B QUA ĐỊA PHẬN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh)

STT

Vị trí

Kiểu nút giao

Khoảng cách

Nút giao hiện có

Nút giao mới

Tên đường đấu ni

Ghi chú

Lý trình

Bên trái

Bên phải

Bên trái

Bên phải

Đảm bảo

Không đảm bảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

I. Đoạn ngoài đô thị đi qua huyện Phù Cừ đoạn Km19+969-Km22+450 và đoạn Km23+760-Km28+200, đường cấp III

1

Km20+090

x

 

Ngã 4

 

 

x

 

x

 

Đường ĐH.80 (201 cũ)

 

 

x

 

 

x

 

x

 

Đường ĐH.80 (201 cũ)

 

2

Km21+600

 

x

Ngã 4

 

1.510m

x

 

 

x

Đấu nối vào đường QH cụm công nghiệp Quang Hưng, xã Quang Hưng

 

x

 

1.510m

 

x

 

 

x

Đấu nối vào đường QH cụm công nghiệp Quang Hưng, xã Quang Hưng

 

3

Km25+010

 

x

Ngã 4

 

3.410m

x

 

x

 

Đường ĐH.81 (202B cũ)

 

x

 

3.410m

 

x

 

x

 

Đường ĐH.81 (202B cũ)

 

4

Km26+510

x

 

Ngã 3

1.140m

 

 

x

x

 

Đường ĐH.82 (203B cũ)

 

5

Km26+720

 

x

Ngã 3

 

1.710m

x

 

x

 

Đường ĐH.82 (203B cũ)

 

6

Km28+200

 

x

Ngã 4

 

1.480m

x

 

 

x

Đấu nối vào đường QH cụm công nghiệp Đoàn Đào, xã Đoàn Đào

 

x

 

2.050m

 

x

 

 

x

Đấu nối vào đường QH cụm công nghiệp Đoàn Đào, xã Đoàn Đào

II. Đoạn ngoài đô thị đi qua huyện Tiên Lữ đoạn Km31+400-Km33+780, đường cấp III

1

Km32+050

 

x

Ngã 3

 

 

x

 

x

 

Đường vào trung tâm xã Ngô Quyền

 

8

Km32+650

x

 

Ngã 3

 

 

x

 

x

 

Đấu nối dẫn vào Trường Đại học Thủy Lợi

 

9

Km33+050

x

 

Ngã 3

400m

 

 

x

x

 

ĐH.72 (61 cũ)

 

10

Km33+410

 

x

Ngã 3

1.360m

 

 

x

x

 

ĐH.72 (61 cũ)

 

 

PHỤ LỤC 02

QUY HOẠCH ĐƯỜNG GOM DỌC QL.38B
(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh)

TT

Vị trí

Chiều dài (m)

Nằm 1 phần trong HLATGT đường bộ

Nằm ngoài HLATGT đường bộ

Giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn từ 2020 trở đi

Lý Trình

Bên trái

Bên phải

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Nâng cấp, mở rộng đường gom hiện hữu dọc bờ sông Hòa Bình (đường hiện trng BTXM rộng 5,5m) lên quy mô đường cấp IV

1

Km20+380

x

 

2.070

 

x

 

x

Km22+450

2

Km22+450

x

 

1.100

 

x

x

 

Km23+550

3

Km23+550

x

 

4.650

 

x

 

x

Km28+200

4

Km28+200

 

x

3.200

 

x

x

 

Km31+200

5

Km31+400

 

x

2.720

 

x

 

x

Km34+120

II

Quy hoạch, xây dựng mới đường gom dọc tuyến với quy mô đường cấp IV

6

Km20+500

 

x

1.100

x

 

 

x

Km21+600

7

Km23+700

 

x

800

x

 

 

x

Km24+500

8

Km27+100

 

x

1.100

x

 

 

x

Km28+200

9

Km31+800

x

 

910

x

 

x

 

Km32+710

10

Km33+050

x

 

360

x

 

x

 

Km33+410

Tổng chiều dài đường gom

18.010

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Đặng Minh Ngọc
Ngày ban hành: 13/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 58/QĐ-UBND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378264