• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 58/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Tải về Quyết định 58/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số: 1290/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hanh Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số: 06/TTr-BDT ngày 09/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo đúng quy định tại Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, kêu gọi, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín phải được thực hiện công khai, đúng đối tượng và định mức theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Cung cấp thông tin

a) Nội dung

- Người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương.

- Cấp phát (không thu tiền) Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Bắc Kạn. Số lượng 01 tờ/số báo/người.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

- Tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

b) Đơn vị thực hiện

- Ban Dân tộc tỉnh

+ Chủ động ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh để thực hiện việc cấp phát Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Bắc Kạn trực tiếp đến địa chỉ của người có uy tín.

+ Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tổ chức: Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn người có uy tín tiêu biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tùy thuộc vào điều kiện , nguồn ngân sách của từng địa phương , đơn vị để thực hiện các nội dung: Cung cấp thông tin định kỳ tại các Hội nghị sơ kết , tổng kết năm hoặc đột xuất trong năm; tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn quản lý; tổ chức đoàn người có uy tín tiêu biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm trong hoặc ngoài tỉnh.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

a) Nội dung

- Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán;

- Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau;

- Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn);

- Thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời.

b) Đơn vị thực hiện

- Ban Dân tộc tỉnh

Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau phải nằm viện điều trị tại tuyến tỉnh và trung ương; thăm hỏi hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

+ Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán (yêu cầu thực hiện xong trước ngày 25 tháng 01 năm 2020);

+ Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau phải nằm viện điều trị tại tuyến huyện.

+ Tổ chức thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời.

3. Khen thưởng

- Nội dung: Khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc được biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua, khen thưởng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác khen thưởng người có uy tín theo quy định.

4. Đón tiếp, tặng quà lưu niệm các đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm, làm việc

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đón tiếp người có uy tín đến thăm và làm việc tại tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đón tiếp người có uy tín đến thăm và làm việc tại cấp huyện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đã được giao tại Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nguồn ngân sách địa phương (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo đúng quy định.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

- Định kỳ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về: Chế độ, chính sách, quy trình rà soát, đề cử, bình chọn người có uy tín; các gương điển hình người có uy tín tiêu biểu để đồng bào các dân tộc thiểu số được biết, học tập.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định.

4. Sở Nội vụ

Chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

5. Công an tỉnh

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác rà soát, đề nghị đưa ra khỏi danh sách và bổ sung thay thế người có uy tín theo quy định.

6. Bưu điện tỉnh

Chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện việc cấp phát đầy đủ, kịp thời các báo, đảm bảo đúng đối tượng, địa chỉ của người có uy tín.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, Ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này và thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, đề nghị đưa ra khỏi danh sách và bổ sung thay thế người có uy tín theo quy định.

- Kịp thời thông tin cho Ban Dân tộc tỉnh về tình hình người có uy tín bị ốm đau phải nằm viện điều trị tại tuyến tỉnh và trung ương và hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn để tổ chức thăm hỏi theo quy định.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng quý, 06 tháng, cả năm hoặc đột xuất gửi về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 58/QĐ-UBND

31

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437600