• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Quyết định 58/QĐ-UBND-TL năm 2014 cho phép thành lập Hội Khoa học lịch sử huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 58/QĐ-UBND-TL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ HUYỆN CAO LÃNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ;

Xét đơn đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Khoa học lịch sử huyện Cao Lãnh ngày 12/02/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 111/SNV-VP ngày 06/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Khoa học lịch sử huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điu 2. Hi Khoa hc lịch s huyện Cao Lãnh là t chc xã hi - nghnghip, t chc, hoạt động theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hi Khoa hc lịch s Việt Nam. Hội chu s quản lý nhà nước ca y ban nhân dân huyện Cao Lãnh.

Hi tư cách pháp nhân, con dấu và tài khon riêng, t bo đm v kinh phí, tr svà phương tin hot động.

Điều 3. Quyết đnh này hiu lc kt ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn png y ban nhân dân Tnh, Giám đốc Sở Ni vụ, Giám đốc S Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch, Giám đốc Công an Tỉnh, Ch tịch y ban nhân dân huyện Cao Lãnh và Trưng Ban Vn động thành lập Hi Khoa hc lch s huyện Cao Lãnh chu tch nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- N Điều 4;
- Ban Thưng vTnh ủy;
- BTC/TU, BDV/TU;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Hội Khoa học lch s Tnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đc).

CHỦ TCH
Minh Hoan

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/QĐ-UBND-TL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 19/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 58/QĐ-UBND-TL

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233580