• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 581/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về Quyết định 581/QĐ-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Cục KS TTHC (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015
 (Kèm theo Quyết định số 581 /QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

A

CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC

1

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 02/2015

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5/2015 và 10/2015

3

Kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý III/2015

4

Biên tập tài liệu liên quan tới công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý IV/2015

5

Hoàn thành việc công bố TTHC trong văn bản QPPL ban hành từ năm 2011 đến năm 2014

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Quý II/2015

6

Hoàn thành việc thực thi Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ HSSV

Vụ Pháp chế

Quý II/2015

B

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08

I

Rà soát đối với nhóm TTHC do Bộ chủ trì: tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học

 

 

 

1

Hoàn thành hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan đến tuyển sinh đại học và sau đại học

Cục KT và KĐCLGD

Vụ Pháp chế

Tháng 02/2015

2

Hoàn thành hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan đến đào tạo đại học và sau đại học

Vụ GDĐH

Vụ Pháp chế

Tháng 02/2015

3

Hoàn thành việc lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, đối tượng tuân thủ phương án đơn giản hóa TTHC

Cục KT và KĐCLGD, Vụ GDĐH

Vụ Pháp chế

Trước 30/6/2015

4

Hoàn thành dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch và phương án đơn giản hóa TTHC gửi Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Cục KT và KĐCLGD, Vụ GDĐH

Trước 31/7/2015

5

Hoàn thiện Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, dự thảo Quyết định kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC trình Thủ tướng Chính phủ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Trước 30/9/2015

II

Rà soát đối với nhóm TTHC, quy định do Bộ phối hợp thực hiện

 

 

 

1

Thống kê nhóm TTHC, quy định liên quan đến chế độ ưu đãi về giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Vụ Pháp chế

Vụ KHTC, Vụ HSSV, Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Cục KT và KĐCLGD

Tháng 02/2015

2

Thống kê nhóm TTHC, quy định liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức

Vụ Pháp chế

Vụ TCCB, Cục NG và QLCSGD

Tháng 02/2015

3

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến chế độ ưu đãi về giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của học đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Vụ KHTC, Vụ HSSV, Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Cục KT và KĐCLGD

Vụ Pháp chế

Trước 31/5/2015

4

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức

Vụ TCCB, Cục NG và QLCSGD

Vụ Pháp chế

Trước 31/5/2015

5

Hoàn thành việc xem xét, đánh giá phương án đơn giản hóa TTHC và gửi Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Vụ Pháp chế

Vụ KHTC, Vụ HSSV, Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Vụ TCCB, Cục KT và KĐCLGD, Cục NG và QL CSGD

Trước 31/8/2015

III

Hoàn thành việc xây dựng văn bản QPPL để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 30/12/2015

IV

Hoàn thành việc lập danh mục và chuẩn hóa tên TTHC trong phạm vi rà soát, hệ thống hóa

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 30/4/2015

V

Hoàn thành việc xây dựng, ban hành quyết định công bố TTHC theo danh mục, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 31/8/2015

VI

Thực hiện niêm yết các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 31/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 581/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

A

CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC

1

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 02/2015

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5/2015 và 10/2015

3

Kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý III/2015

4

Biên tập tài liệu liên quan tới công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý IV/2015

5

Hoàn thành việc công bố TTHC trong văn bản QPPL ban hành từ năm 2011 đến năm 2014

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Quý II/2015

6

Hoàn thành việc thực thi Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ HSSV

Vụ Pháp chế

Quý II/2015

B

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08

I

Rà soát đối với nhóm TTHC do Bộ chủ trì: tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học

 

 

 

1

Hoàn thành hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan đến tuyển sinh đại học và sau đại học

Cục KT và KĐCLGD

Vụ Pháp chế

Tháng 02/2015

2

Hoàn thành hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan đến đào tạo đại học và sau đại học

Vụ GDĐH

Vụ Pháp chế

Tháng 02/2015

3

Hoàn thành việc lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, đối tượng tuân thủ phương án đơn giản hóa TTHC

Cục KT và KĐCLGD, Vụ GDĐH

Vụ Pháp chế

Trước 30/6/2015

4

Hoàn thành dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch và phương án đơn giản hóa TTHC gửi Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Cục KT và KĐCLGD, Vụ GDĐH

Trước 31/7/2015

5

Hoàn thiện Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, dự thảo Quyết định kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC trình Thủ tướng Chính phủ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Trước 30/9/2015

II

Rà soát đối với nhóm TTHC, quy định do Bộ phối hợp thực hiện

 

 

 

1

Thống kê nhóm TTHC, quy định liên quan đến chế độ ưu đãi về giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Vụ Pháp chế

Vụ KHTC, Vụ HSSV, Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH,

Vụ GDCN,Cục KT và KĐCLGD

Tháng 02/2015

2

Thống kê nhóm TTHC, quy định liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức

 Vụ Pháp chế

Vụ TCCB, Cục NG và QLCSGD

Tháng 02/2015

3

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến chế độ ưu đãi về giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của học đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Vụ KHTC, Vụ HSSV, Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Cục KT và KĐCLGD

Vụ Pháp chế

Trước 31/5/2015

4

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức

Vụ TCCB, Cục NG và QLCSGD

Vụ Pháp chế

Trước 31/5/2015

5

Hoàn thành việc xem xét, đánh giá phương án đơn giản hóa TTHC và gửi Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Vụ Pháp chế

Vụ KHTC, Vụ HSSV,Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Vụ TCCB, Cục KT và KĐCLGD, Cục NG và QL CSGD

Trước 31/8/2015

III

Hoàn thành việc xây dựng văn bản QPPL để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 30/12/2015

IV

Hoàn thành việc lập danh mục và chuẩn hóa tên TTHC trong phạm vi rà soát, hệ thống hóa

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 30/4/2015

V

Hoàn thành việc xây dựng, ban hành quyết định công bố TTHC theo danh mục, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 31/8/2015

VI

Thực hiện niêm yết các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Trước 31/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 581/QĐ-BGDĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 26/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 581/QĐ-BGDĐT

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297115