• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


Quyết định 5877/QĐ-UBND năm 2017 về công bố danh mục văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hết hiệu lực thi hành

Tải về Quyết định 5877/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5877/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Điều 157, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hết hiệu lực thi hành gồm 04 văn bản.

(Có danh mục văn bản kèm theo)

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- TT.H
ĐND, UBND tỉnh;
- C
ông báo tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- CVP, PCVP
1,2,3;
- Lưu: VT, VX1, NC3.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

VĂN BẢN DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐN BÌNH ĐẲNG GIỚI HT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5877/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN PHN

1.

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh thay thế

10/01/2015

2.

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh thay thế

30/01/2014

3.

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ dinh dưng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh thay thế

17/02/2013

4.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 133/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh thay thế

01/01/2017

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5877/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5877/QĐ-UBND

81

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376327