• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 59/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 59/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kim tra, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh
đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các S
, Ban ngành tỉnh;
- UBN
D các huyện, thành phố;
- Cổng
Thông tin điện t tỉnh Sơn La;
- Báo Sơn La;
- Đài P
hát thanh - Truyền hình Sơn La;
- TT Hành chính công;
Lưu:
VT, KSTT (Xoa 60b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 ca Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định

Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

Sở, ban, ngành tnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Tháng 01/2019

2

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trn

Tháng 01/2019

3

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC

Kế hoạch

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tnh: UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Tháng 02/2019

4

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Thường xuyên

II

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC TTHC, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TTHC VÀ CẬP NHẬT TTHC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

1

Xây dựng dự thảo Quyết định công bdanh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh hoặc Quyết định công bố TTHC (trong trường hợp được Luật giao)

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bdanh mục TTHC hoặc công b TTHC

Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND cấp xã.

Thường xuyên

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố danh mục TTHC hoặc công bố TTHC

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thường xuyên

3

Nhập, đăng tải công khai, tích hp, khai thác và qun lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Công khai TTHC trên CSDLQG về TTHC

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Thường xuyên

4

Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị

Đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

- Cơ quan, tổ chức được nhà nước ủy quyền thực hiện dịch vụ công

Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

Thường xuyên

III

THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nghiên cứu, la chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2019

Văn bản đăng ký rà soát, đánh giá TTHC gi Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành của tnh; UBND cấp huyện

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trước ngày 31/01/2019;

Tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019

Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

- Sở, ban, ngành tnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Tháng 02/2019

2

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tnh;

- Báo cáo kết quả rà soát, gửi báo cáo rà soát về Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 8/2019

Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có) trình UBND tỉnh phê duyệt

Văn phòng UBND tỉnh

 

Trước ngày 15/9/2019

IV

THAM GIA Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tham gia ý kiến đối với dự tho văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Văn bản tham gia ý kiến

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành (cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

2

Tổ chức họp chuyên đề tham vấn ý kiến đối với dự tho văn bản QPPL quy định về TTHC

Hội nghị chun đ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh các sở, ban, ngành

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổ chức Hội nghị tham vấn khi có u cầu

V

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận phn ánh kiến nghị (địa ch: Phòng KSTTHC Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; số điện thoại: 022 3752430; email: kstthc.2011@gmail.com)

Niêm yết tại bộ phận Một cửa, trụ sở cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc

- Trung tâm Phc vHành chính công;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- Các đơn vị khác có giải quyết TTHC

Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

Thường xuyên

2

Tiếp nhận và xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, theo dõi, xử lý

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Các sở, ban, ngành tnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn.

Năm 2019

VI

THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1

Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Tin, bài, ảnh, phóng s và các sn phẩm truyền thông khác

- Đài Phát thanh truyền hình tnh; Báo Sơn La; Thông tấn xã VN tại Sơn La;

- Các sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức Đoàn thể của tnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

VII

TẬP HUẤN, KIỆN TOÀN CÔNG CHC LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC

Kế hoạch, bài giảng, báo cáo kết qu

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Năm 2019

2

Kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh

Quyết định

Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

Các sở, ban, ngành của tỉnh;

Khi có thay đổi nhân sự

Kiện toàn công chức làm đầu mối kim soát TTHC cấp huyện, cấp xã

Quyết định

UBND các huyện, thành phố

UBND các xã, phường, thị trấn

VIII

CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Báo cáo về tình hình, kết qu kim soát thủ tục hành chính quý, năm

Báo cáo

Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Tháng 03, Tháng 06, Tháng 9, Tháng 12 năm 2019

2

Báo cáo về tình hình, kết quả kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Báo cáo

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Theo chđạo

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 08/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 59/QĐ-UBND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406461