• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Đô Hai huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 591/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ ĐÔ HAI HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ các Văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Báo cáo thẩm định số 287/SXD-KTQH và Tờ trình số 288/TTr-SXD ngày 06 tháng 4 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Đô Hai, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, với những nội dung như sau:

1. Tên Đồ án: Quy hoạch chung đô thị Đô Hai, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án vốn quy hoạch - Sở Xây dựng Hà Nam.

3. Tính chất, quy mô và phạm vi nghiên cứu:

3.1. Tính chất:

- Là trung tâm dịch vụ, thương mại, chợ đầu mối nông sản phía Nam của huyện Bình Lục.

- Là điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, chế biến nông thủy sản, có công nghệ xanh, sạch, tiên tiến.

- Là đô thị loại V, có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

3.2. Quy mô:

a) Quy mô dân số:

- Hiện trạng (năm 2014): 12.400 người, mật độ dân cư hiện trạng 1.046 người/km2.

- Năm 2030: Khoảng 17.000 người, mật độ dân cư quy hoạch dự kiến 1.435 người/km2.

b) Quy mô đất đai: 1.184,96 ha.

3.3. Phạm vi nghiên cứu:

a) Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: Nghiên cứu Quy hoạch đô thị Đô Hai trong mối quan hệ với các xã lân cận, mối quan hệ trong vùng tỉnh.

b) Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Toàn bộ xã An Lão, huyện Bình Lục. Vị trí cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp xã Tiêu Động, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam;

- Phía Nam giáp xã Yên Lợi, Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

- Phía Tây giáp xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

- Phía Đông giáp xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

4. Thời hạn Quy hoạch:

- Quy hoạch ngắn hạn (đợt đầu): Đến năm 2020.

- Quy hoạch dài hạn: Đến năm 2030.

5. Các nội dung khác: Như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 287/SXD-KTQH ngày 06 tháng 4 năm 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3 (9);
- VPUB: LĐVP (5), TH, GT-XD;
- Lưu VT, XD.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 591/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 591/QĐ-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329103