• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Công chức xã phường thị trấn

 

Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2017 về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 591/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu cử, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức các thành viên UBND;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của liên bộ: Nội vụ - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 204/TTr-SNV ngày 23 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Về số lượng

- Xã, phường, thị trấn loại 1 bố trí không quá 25 người

- Xã, phường, thị trấn loại 2 bố trí không quá 23 người

- Xã, phường, thị trấn loại 3 bố trí không quá 21 người

2. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã; không bao gồm cán bộ, công chức được triển khai thực hiện theo Dự án, đán của Trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể số lượng, chức danh, cán bộ, công chức cấp xã đối với từng loại xã, phường, thị trấn; hướng dẫn việc kiêm nhiệm một số chức danh để đảm bảo các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có cán bộ, công chức đảm nhiệm; hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; kiểm tra giám sát kết quả triển khai, thực hiện Quyết định này.

2. UBND các huyện, thành phố căn cứ các quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Sở Nội vụ để triển khai, thực hiện phù hợp với thực tế tại địa phương

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch , các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng TH, NC;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, NC, D65 b.

CHỦ TỊCH
C
ầm Ngọc Minh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 591/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 17/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 591/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
346969