• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 592/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2014 dự án Cạnh tranh nông nghiệp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Quyết định 592/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM 2014 DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-BNN-KH ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3008/QĐ-BNN-KH ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh nông nghiệp;

Tiếp theo Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 07/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh nông nghiệp;

Căn cứ văn bản số 339/DANN-ACP ngày 24/02/2014 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp về việc thông báo kế hoạch năm 2014 cho PPMU - dự án ACP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 29/TTr-SNN ngày 06/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2014 dự án Cạnh tranh nông nghiệp với nội dung chính như sau:

Tổng vốn kế hoạch năm 2014: 681 triệu đồng, trong đó:

1. Vốn nước ngoài: 330 triệu đồng;

2. Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 351 triệu đồng.

Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch hoạt động được phê duyệt tại Điu 1, chỉ đạo Ban quản lý dự án Cạnh tranh nông nghip tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, bố trí bổ sung vốn đối ứng cho dự án Cạnh tranh nông nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ hậu dự án như chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 250/UBND- XD ngày 16/01/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và xã hội, Giao thông - Vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- BQL các DANN-Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN, TC;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC I:

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2014 DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Nội dung

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2014

Tng s

IDA

CIDA

Việt Nam

Tư nhân

1

Tiền lương và các khoản theo lương

404.418

146.418

-

257.000

-

2

Chi thường xuyên

177.582

83.582

-

94.000

-

3

Hội thảo đánh giá

100.000

100.000

-

-

-

 

TNG CỘNG

681.000

330.000

-

351.000

-

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 592/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 21/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 592/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225483