• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Quyết định 593/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 90/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 593/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2006/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2006 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC NINH, THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 159/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư ­ pháp tỉnh Bắc Ninh;

Xét Tờ trình số 285/TTr-SNV ngày 23/12/2013 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 của Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 02/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh như sau:

“3. Cơ chế tài chính:

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 593/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 31/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 593/2013/QĐ-UBND

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241352