• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 5936/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Tổng mặt bằng Nhà máy nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500 (công suất 300.000 m3/ngđ đến 900.000 m3/ngđ) do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Quyết định 5936/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5936/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG NHÀ MÁY NƯỚC MẶT SÔNG ĐUỐNG, TỶ LỆ 1/500 (CÔNG SUẤT 300.000M3/NGĐ - 900.000M3/NGĐ)
Địa điểm: Các xã Phù Đổng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thàn
h phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định s 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN07:2010/BXD);

Căn cứ Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000;

Căn c Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống;

Căn cứ Thông báo số 188-TB/TU ngày 08/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban thường vụ Thành ủy về chủ trương triển khai Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống;

Căn cứ Văn bản số 1903/BXD-HTKT ngày 05/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại các Tờ trình số 5825/TTr-QHKT-P7+P3 ngày 05/10/2016 và văn bản s 6204/QHKT-P7 ngày 19/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng Nhà máy nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500 (công suất 300.000 m3/ngđ đến 900.000 m3/ngđ) tại các xã Phù Đổng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội với nội dung chính như sau:

1. Chức năng công trình: Nhà máy nước mặt sông Đuống (công suất 300.000m3/ngđ đến 900.000m3/ngđ).

2. V trí, phm vi ranh gii:

- Vị trí: khu vực nghiên cứu lập bản vẽ tng mặt bng nhà máy nước mặt sông Đuống, công suất 300.000m3/ngđ đến 900.000m3/ngđ nằm ngoài khu vực phát triển đô thị, thuộc địa giới hành chính các xã Phù Đổng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm.

- Phạm vi, ranh giới nghiên cứu:

+ Phía Tây Nam giáp thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng.

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp, nghĩa trang hiện có xã Phù Đổng và xã Trung Mầu.

+ Phía Đông giáp thôn Trung Mầu 4 và Trung Mầu 5, xã Trung Mầu.

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp xã Phù Đổng và xã Trung Mầu.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/10.000 đang triển khai nghiên cứu.

- Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống (công suất 300.000m3/ngđ đến 900.000m3/ngđ) đảm bảo cung cấp nước sạch và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô Hà Nội bao gồm: Khu vực đô thị trung tâm phía Đông Bắc Hà Nội (một phần các quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đông Anh), đô thị vệ tinh Phú Xuyên và nông thôn liền kề, ngoài ra còn cấp nước cho một số khu vực của các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.

4. Quy mô Tổng mặt bằng nhà máy nước:

Phạm vi nghiên cứu lập Tng mặt bng được giới hạn bởi các mc (C1, C3, C5, C9, C8, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, E7, E8, B15’, B14’, B13’, B12’, B11’, B10’, B10, B9, B8, B7, B6, B5, B4, B3, B1’, E2, E1, C7, C6, C4, C2, C1) có diện tích khoảng 615.775 m2, trong đó:

+ Diện tích đất xây dựng nhà máy nước được giới hạn bởi các mốc (A0, D4, D3, D2, D1, D5, D6, D7, D8, A2’, A3’, A4’, A5’, A6’, A7’, A12, B0, A0) và (B1, B2, B3’, B4’, B5, B6, B7’, B8’, B9’, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B1) có diện tích khoảng 516.517 m2.

+ Diện tích đất tạm giao xây dựng đường, mương thoát nước hoàn trả được giới hạn bi các mốc (E1, E3, E4, B1, B2’, B3’, B4’, B5’, B6’, B7’, B8’, B9’, B12, B13, B14, B15, B16, B17, E6, E5, E7, E8, B15’, B14’, B13’, B12’, B11’, B10’, B10, B9, B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1’, E2, E1), (E1, C7, D1, D2, D3, D4, E3, E1) và (D8, A2’, A3, A4’, A5’, A6’, A7’, A12, A13, E5, E7, A19, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, C8, D5, D6, D7, D8) có diện tích khoảng 58.239 m2.

+ Diện tích đất dự trữ hành lang xây dựng tuyến đường sắt quốc gia (tạm giao cho Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống để quản lý chống lấn chiếm) được giới hạn bởi các mốc (B0, E3, E4, B1, B17, E6, E5, A13, B0) có diện tích khoảng 37.191 m2.

+ Diện tích đất tạm giao xây dựng đường vào nhà máy nước và hoàn trả đường hiện trạng được giới hạn bởi các mốc (C1, C2, C4, C6, C7, A1, D1, D5, C8, C9, C5, C3, C1) có diện tích khoảng 3.828 m2.

+ Mật độ xây dựng công trình khoảng 27,31%.

+ Tầng cao công trình từ 1 đến 3 tầng.

Quy mô, vị trí cụ thể của các hạng mục công trình của nhà máy nước mặt sông Đung (công suất 300.000m3/ngđ đến 900.000m3/ngđ) xác định cụ thể tại bản vẽ Tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận kèm theo Tờ trình này. Trong quá trình lập dự án đầu tư, cho phép vi chỉnh vị trí và quy mô diện tích các công trình đảm bảo phù hợp theo dây truyền công nghệ áp dụng được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

5. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. San nền - thoát nước mưa:

- Cao độ san nền khu quy hoạch: Hmin = 6,3m; Hmax = 7,0m.

- Hướng thoát nước chính ra tuyến mương tiêu bao quanh nhà máy nước, thoát vào hệ thống thủy lợi của khu vực.

b. Cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ bản thân nhà máy nước.

c. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: nước thải được xử lý cục bộ bên trong ô đất xây dựng công trình, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường, được cấp có thẩm quyền cho phép mới được thoát vào hthống thoát nước mưa.

- Nước thải từ quá trình xử lý nước phải được thu gom tập trung và xử lý cục bộ đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường trước khi xả ra hệ thống thoát nước bên ngoài ô đất.

- Vệ sinh môi trường: chất thải rắn thông thường và chất thải rắn công nghiệp (phát sinh không thường xuyên) được phân loại, thu gom đưa về các khu xử lý của Thành phố.

d. Cấp điện:

- Nguồn cấp: xây dựng 02 trạm biến áp phân phối để cấp điện cho khu quy hoạch.

- Xây dựng các tuyến cáp ngầm 0,4kV dọc các tuyến đường nội bộ cấp điện đến các công trình.

e. Thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc của khu quy hoạch sẽ được tính toán và thiết kế trong giai đoạn sau.

Quy mô, vị trí các công trình hạ tầng kỹ thuật trong nhà máy nước sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản vẽ Tổng mặt bằng nhà máy nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500 (công suất 300.000m3/ngđ đến 900.000m3/ngđ) phù hợp với Quyết định này; chủ trì phối hợp UBND huyện Gia Lâm, Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống (Chủ đầu tư) công bố công khai bản vẽ Tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 được duyệt cho các tổ chức, cơ quan liên quan và nhân dân được biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì tổ chức thực hiện công tác cắm mốc giới, bàn giao mốc giới khu đất theo Tổng mặt bằng được duyệt ngoài thực địa; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng, UBND xã Trung Mầu và Thanh tra sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, quản lý giám sát việc xây dựng theo quy hoạch và Dự án đầu tư được phê duyệt, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống có trách nhiệm triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư theo quy định, tiếp tục rà soát hoàn thiện theo các nội dung của các Sở ngành đã góp ý, đảm bảo việc tiêu thoát nước của khu vực, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có, khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường... theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Quy hoạch - Kiến trúc Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyn Gia Lâm; Chtịch UBND xã Phù Đổng; Chủ tịch UBND xã Trung Mầu; Tổng Giám đc Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: C/PVP, các phòng: TH, TKBT, KT, ĐT(chiến, năng);

- Lưu VT, SQH, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5936/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5936/QĐ-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327804