• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 5940/QĐ-UBND năm 2014 chuyển các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sang Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 5940/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5940/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO SANG SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 33/SVHTT-TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1105/TTr-SNV ngày 28 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan của 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố);

2. Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 1173/QĐ-UB-NC ngày 17 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan của 02 đơn vị trên theo quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự các phòng, ban của đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ;
- Các Sở, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX/VN) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5940/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 04/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5940/QĐ-UBND

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259519