• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 hủy bỏ Quy định về quản lý dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 595/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2012/QĐ-UBND NGÀY 05/12/2012 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT , ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 160/TTr- SGD&ĐT ngày 19/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ một số nội dung của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Điểm đ, Khoản 1 của Điều 9, hủy bỏ nội dung:

"Nộp 1,5% số tiền thu dạy thêm, học thêm về phòng GD&ĐT (đối với dạy thêm, học thêm có chương trình cao nhất là trung học cơ sở), về Sở GD&ĐT (đối với chương trình trung học phổ thông) phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm."

2. Điểm b, Khoản 2 của Điều 9, hủy bỏ nội dung:

" Nộp 1,5% số tiền thu dạy thêm, học thêm về phòng GD&ĐT (đối với dạy thêm, học thêm chương trình THCS), về Sở GD&ĐT (đối với chương trình dạy thêm chương trình THPT) phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 595/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 03/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 595/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225763