• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 596/QĐ-SGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 596/QĐ-SGDĐT
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/QĐ-SGDĐT

Kon Tum, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Văn bản số 3115/UBND-KGVX ngày 23 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 241/TTr-SGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Các mốc thời gian cụ thể;

Nội dung

Giáo dục phổ thông

Giáo dục thường xuyên

Mầm non

Tiểu học

THCS và THPT

Ngày tựu trường

03/9/2020

01/9/2020

01/9/2020

01/9/2020

Lễ Khai giảng

05/9/2020

05/9/2020

05/9/2020

05/9/2020

Kết thúc học kỳ I

09/01/2021

09/01/2021

09/01/2021

02/01/2021

Bắt đầu học kỳ II

11/01/2021

11/01/2021

11/01/2021

11/01/2021

Kết thúc học kỳ II

22/5/2021

22/5/2021

22/5/2021

15/5/2021

Kết thúc năm học

24-29/5/2021

24-29/5/2021

24-29/5/2021

24-29/5/2021

(Tổng số tuần thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 35 tuần; đối với giáo dục thường xuyên là 32 tuần).

2. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trước ngày 29/5/2021, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

3. Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp đầu cấp học năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

4. Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thời gian nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hiện hành. Riêng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu bắt đầu từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (nhằm Mùng 05 tháng Giêng Âm lịch).

6. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm phù hợp với đặc điểm của nhà trường và kế hoạch thời gian năm học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng của các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (báo cáo);
- UBMTTQVN tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Huyện ủy/T.ủy, UBND các huyện/TP (p/hợp);
- Giám đốc, P.Giám đốc (theo dõi);
- Lưu: VT, GDTrH, GDMN, GDTiH.

GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 596/QĐ-SGDĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Phạm Thị Trung
Ngày ban hành: 25/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 596/QĐ-SGDĐT

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452197